Wskazówki dla autorów tekstów

Planujemy publikację przygotowywanych na konferencję referatów w następujących czasopismach:

Wytyczne dla autorów:

  • teksty mogą być przygotowywane w języku polskim lub angielskim,
  • teksty powinny zawierać 36-38 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami oraz bibliografią (obliczając objętość tekstu należy wziąć pod uwagę, że obejmuje ona również tabele i ryciny),
  • do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenia (abstrakty) w języku polskim i angielskim (ok. 1200 znaków ze spacjami) oraz słowa kluczowe,
  • abstrakt powinien określić cel artykułu, problem badawczy, hipotezy oraz metody badawcze, podsumowanie uzyskanych wyników
  • do przesłanego tekstu należy dołączyć dane o autorze, adres do korespondencji, numery telefonów i adres służbowej (instytucjonalnej) poczty elektronicznej, a także identyfikator ORCID,
  • teksty należy przesłać na adres euro2019@konf.ue.poznan.pl do dnia 31.03.2019 r.

Wybór miejsca publikacji zależy od wyniku procesu recenzji, który przebiega niezależnie od organizatorów konferencji. Prosimy jednak, by przygotowywany przez Państwa artykuł odpowiadał wymogom redakcyjnym preferowanego przez Państwa miejsca publikacji (należy uwzględnić tematykę czasopisma), które są dostępne na stronach internetowych wymienionych wyżej czasopism i zastrzegamy sobie prawo do skierowania do Państwa prośby o dostosowanie tekstu do wymogów redakcyjnych innego, niż wybrane przez Państwa, czasopisma.

Autorzy zobowiązują się do dostosowania publikacji do wymogów konkretnego czasopisma na prośbę organizatorów.

W przypadku otrzymania negatywnych recenzji i odrzucenia artykułu organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej.