O katedrze

Informacje ogólne

Katedra Europeistyki (Instytut Gospodarki Międzynarodowej) kierowana przez Panią dr hab. Idę Musiałkowską, prof. UEP, koordynuje specjalności Zrównoważona gospodarka światowa (I stopień - licencjat) oraz Przedsiębiorstwo  i dyplomacja gospodarcza w Europie (II stopień - studia magisterskie), usytuowaną na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, administracji, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego, a w szczególności kontekstu europejskiego. Studia na specjalności Zrównoważona gospodarka światowa pozwalają zrozumieć megatrendy gospodarcze, przygotować się do prowadzenia biznesu i dostosowania modeli biznesowych do wymogów płynących z zachodzącej na świecie transformacji klimatycznej. Studia na specjalności Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie dają wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej instytucji, państw do niej należących oraz przedsiębiorstw działających na wspólnym rynku UE. Zapoznają też studentów ze współczesnym środowiskiem międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Studiowanie na naszej specjalności ułatwia bogaty i aktualny księgozbiór Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Biblioteki Centrum Dokumentacji i Badań Europejskich. Studenci specjalności mają możliwość odbywania części studiów za granicą, m.in. na uniwersytetach europejskich, w USA i Kanadzie..

Celem studiów jest przygotowanie:

 • przedsiębiorców i pracowników firm skutecznie konkurujących na rynku europejskim i rynkach światowych

 • pracowników instytucji UE i organizacji międzynarodowych,

 • specjalistów administracji krajowej i samorządowej w zakresie integracji europejskiej i współpracy z instytucjami UE,

 • konsultantów, specjalistów i szkoleniowców w zakresie integracji europejskiej oraz pozyskiwania funduszy UE i kapitału wysokiego ryzyka,

 • dyplomatów,

 • dziennikarzy specjalizujących się w tematyce zrównoważonego rozwoju i integracji europejskiej.

Szczególny nacisk w programie studiów został położony na umiejętności przygotowania do pracy w firmach, szeroko rozumianym konsultingu oraz administracji. Absolwenci specjalności wiedzą, jakie są trendy rozwojowe w gospodarce światowej i europejskiej, jak działa rynek europejski, znają modele biznesowe, techniki marketingowe, wiedzą, jak zarządzać finansami przedsiębiorstwa, jak otrzymać i odpowiednio wykorzystać dofinansowanie z programów UE oraz zdobywać kapitał wysokiego ryzyka. Poznają rynek ubezpieczeń oraz podstawy bankowości. Rozumieją także specyfikę pracy w instytucjach unijnych (procedury, lobbing, dyplomacja) oraz administracji krajowej i samorządowej w Polsce, protokół dyplomatyczny i umieją przygotować korespondencję biznesową w językach obcych. Realizację założonych celów kształcenia gwarantuje doskonała kadra. Są to wykwalifikowani specjaliści z zakresu planowania rozwoju biznesu, zdobywania funduszy (w tym funduszy UE) i funkcjonowania Unii Europejskiej (polityka konkurencji, regionalna, przemysłowa; rozwój przestrzenny; rynek wewnętrzny UE; Unia Gospodarcza i Walutowa, polityka klimatyczna i ochrony środowiska,) nierzadko łączący przygotowanie teoretyczne i naukowe z praktyką gospodarczą.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami:

 • Jak działa Europa? Wybrane przedmioty: Teoria i praktyka integracji międzynarodowej, Integracja europejska, Prawo integracji europejskiej, System decyzyjny w UE, Współpraca transgraniczna, Infrastruktura procesów integracyjnych, Budżet UE (dochody, wydatki, fundusze pomocowe i strukturalne), Polityka gospodarcza krajów i Wspólnot Europejskich, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polityka przemysłowa i rolna, Polityka regionalna i fundusze UE, Stosunki UE z krajami i rynkami rozwijającymi się.

 • Jak prowadzić firmę w zjednoczonej Europie? Wybrane przedmioty: Makroekonomia, Mikroekonomia, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Statystyka, Rachunkowość (i europejskie standardy rachunkowości), Przedsiębiorstwo na Wspólnym Rynku, Ochrona konkurencji i konsumenta w UE, Systemy podatkowe i ich harmonizacja w UE, Analiza finansowa operacji zagranicznych.

 • Jak zarządzać nowoczesnym państwem? Wybrane przedmioty: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Zarządzanie sferą publiczną w UE, Międzynarodowe stosunki polityczne, Współczesne systemy polityczne, Organizacje międzynarodowe.

Metody nauczania / Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykłady prowadzone przez wybitnych znawców danej dziedziny,

 • Prezentacje multimedialne,

 • Interaktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne,

 • Konwersatoria,

 • Konsultacje z praktykami,

 • Laboratoria komputerowe,

 • Warsztaty,

 • Gry strategiczne,

 • Symulacje,

 • Case studies,

 • Seminaria.

Obszary badań 

Główne obszary badań prowadzonych w Katedrze tworzą cztery powiązane ze sobą pola badawcze, dotyczące:

 • teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego (badania dotyczą w szczególności obszarów pogranicza polsko – niemieckiego),

 • procesów integracyjnych Unii Europejskiej, przede wszystkim w zakresie polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, polityki konkurencji oraz funkcjonowania wspólnego rynku,

 • konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską w kontekście społecznym, gospodarczym i przestrzennym,

 • optymalnych obszarów walutowych.