Studia podyplomowe

II edycja studiów podyplomowych "Finansowanie projektów"

 

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że od stycznia 2021 r. rozpocznie się nabór na II edycję studiów podyplomowych FINANSOWANIE PROJEKTÓW.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zmieniliśmy się dla Państwa i poszerzyliśmy program dotychczas prowadzonych studiów Strategia Pozyskiwania i Zarządzanie Funduszami Unijnymi o nowe elementy i możliwości finansowania, bazując na dotychczasowym wieloletnim doświadczeniu i wiedzy.

Studia przeznaczone są dla: Pracowników przedsiębiorstw, administracji publicznej, firm szkoleniowych i doradczych, organizacji pozarządowych, nauczycieli wszystkich oraz osób, które interesują się tematyką związaną z praktyką pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie działalności. Uczestnikami studium mogą być absolwenci wyższych uczelni (licencjat, studia magisterskie) zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.

Ramowy program przedmiotowy:

 • Polityka spójności jako źródło finansowania projektów
 • Podstawy prawne:
  • Podstawy prawne programowania i wykorzystywania krajowych i unijnych środków finansowych w Polsce. Rozporządzenia unijne, akty prawa krajowego. Pomoc publiczna,
  • Zamówienia publiczne
  • Procedury administracyjne i sądowe w procesie zarządzania funduszami europejskimi
  • Nieprawidłowości w procesie zarządzania funduszami europejskimi.
 • Zarządzanie projektami:
  • Metodologia PCM
  • Zarządzanie projektami i zarządzanie ryzykiem
  • Rozliczenia, kontrola, monitoring, sprawozdawczość
  • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektem
  • Promocja w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
 • Analiza ekonomiczno-społeczna:
  • Analiza kosztów i korzyści
  • Biznes plan
  • Studium wykonalności
  • Strategia rozwoju/ Diagnoza potrzeb
 • Instrumenty analizy finansowej
 • Publiczne i prywatne fundusze krajowe
 • Projekty dla administracji publicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Projekty dla przedsiębiorstw - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, instrumenty finansowe
 • Projekty rozwoju zasobów ludzkich - Europejski Fundusz Społeczny, instrumenty finansowe
 • Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich PROW 2014-2020
 • Programy europejskie zarządzane przez Komisje Europejską (Erasmus+, COSME, Horyzont 2020)
 • Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Seminarium – e-learning

 Przygotowanie pracy dyplomowej – seminaria w formie e-learning

Przedmioty kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu oraz przygotowaniem projektów. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy dyplomowej.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów komputerowych -ponad połowa zajęć prowadzona jest w formie warsztatów.

Kadra prowadząca to specjaliści/praktycy reprezentowani przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz firm konsultingowych i kancelarii adwokackich.

Liczba godzin: 170

Koszt: 4 200 zł.

TERMINY:

 • Zajęcia na studiach podyplomowych trwają od lutego 2019 do grudnia 2019 r. Po zakończeniu zajęć, w grudniu 2019 r. słuchacze mają możliwiść przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.
 • Dwudniowe zjazdy organizowane są dwa razy w miesiącu: w piątki (od godz. 17.00) i w soboty (od godz. 8.20). O terminie rozpoczęcia zajęć kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem, przesłanym na adres podany w aplikacjach.
 • Zgłoszenia do 30.01.2018. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY!

Informacje i zgłoszenia:

Katedra Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16 ,
pok. 1328, 61-895 Poznań tel. 061 854 33 22
email: europa@ue.poznan.pl

 

Co powinna zawierać dokumentacja:

 • Wniosek o przyjęcie na Studia powinien zawierać następujące dokumenty, wygenerowane przez system aplikacyjny, dostępny tutaj <<<APLIKUJ>>>
 • Podanie kandydata,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Oświadczenie o indywidualnym zobowiązaniu do uiszczenia opłaty za studium lub skierowanie z zakładu pracy wraz ze zobowiązaniem pracodawcy do pokrycia kosztów kształcenia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (nie kserokopia),
 • Dwa (podpisane na odwrocie) zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego.

WAŻNE! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEP, osoby chcące otrzymać fakturę za opłacone usługi edukacyjne zobowiazane są w ciągu 7 dni, po dokonanej wpłacie, zgłosić ten fakt do Działu Finansowego UEP. Druki wniosków dotyczące wystawienia faktur za studia dostępne są na stronach UEP.