Informacje o projekcie Jean Monnet

Program "Uczenie się przez całe życie 2007-2013" (Lifelong Learning Programme 2007-2013) to zapoczątkowany w 2007 r. program Unii Europejskiej, który służy realizacji celów i działań edukacyjnych w obecnej perspektywie finansowej (2007-2013). Celem tego programu jest promowanie rozwoju społecznego poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia obywateli UE, zwiększanie ich mobilności oraz promowanie nowych powiązań i współpracy w sektorze edukacyjnym oraz poza nim. Program "Uczenie się przez całe życie 2007-2013" składa się z czterech komponentów promujących odpowiednio edukację na poziomie szkolnym (Comenius), uniwersyteckim (Erasmus), zawodowym (staże - Leonardo da Vinci) oraz edukację dla osób dorosłych (Grundtvig), które wspierane są dodatkowo przez międzysektorowe moduły promujące naukę języków obcych i wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Oddzielnym komponentem jest Program Jean Monnet skoncentrowany na wspieraniu edukacji i badań naukowych w obszarze integracji europejskiej. Całkowity budżet przeznaczony na Program "Uczenie się przez całe życie" w latach 2007-2013 wynosi blisko 7 mld EUR.

Celem Programu Jean Monnet jest wspieranie działań dydaktycznych i naukowych w obszarze integracji europejskiej (powstanie i rozwój Wspólnot Europejskich; funkcjonowanie UE na wszystkich płaszczyznach), podejmowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie. Program ten, zainicjowany w 1990 roku, realizowany jest obecnie przez około 700 szkół wyższych w 60 krajach świata. W latach 1990-2007 zrealizowanych zostało blisko 2 900 projektów, w których udział brały jednostki szkolnictwa wyższego oraz zespoły badawcze specjalizujące się w problematyce integracji europejskiej. Celem podejmowanych w ramach Programu Jean Monnet działań jest promocja interdyscyplinarnych badań w obszarze integracji europejskiej, propagowanie wiedzy o procesach zachodzących na naszym kontynencie oraz wsparcie przy tworzeniu międzynarodowych sieci współpracy naukowej w tej dziedzinie.

Projekt Jean Monnet ad personam realizowany w latach 2007-2010 przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wpisuje się w realizację głównych celów programu określonych przez Komisję Europejską. W swoich działaniach program ten ma służyć pogłębianiu wiedzy studentów, oraz innych zainteresowanych tą tematyką osób, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i procesach, jakie w niej zachodzą. Szczególna uwaga przy realizacji projektu skoncentrowana jest na dwóch głównych priorytetach, mianowicie "Ewolucyjnym rozwoju UE" oraz "Unii Europejskiej w perspektywie globalizacji, wzrostu gospodarczego i spójności społecznej". Realizacja założonych działań i priorytetów odbywa się poprzez seminaria dla studentów i doktorantów. Istotnym aspektem realizacji projektu jest także planowana publikacja dotycząca nowych państw członkowskich Unii Europejskiej i skutków rozszerzenia Wspólnoty o kraje Europy Środkowej i Wschodniej.