Ochrona Danych osobowych

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych

 

 1. Podanie danych osobowych przez uczestnika konferencji  jest warunkiem udziału w konferencji naukowej „Quo vadis, Europo? 15 lat po największym rozszerzeniu”.
 2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny – osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia jej udział w konferencji „Quo vadis, Europo? 15 lat po największym rozszerzeniu”.
 3. Administratorem danych osobowych jest:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  Al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań
  tel. +48 61 856 90 00
  NIP: 777-00-05-497
  REGON 00000-1525
 4. Inspektor ochrony danych:
  Rolę Inspektora ochrony danych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pełni
  dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP

  Dane kontaktowe:
  rodo@ue.poznan.pl
  pokój 1715, Collegium Altum
  tel. +48 602 394 161

 5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu udziału w konferencji.
 6. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych:
  Dane osobowe przechowywane będą w okresie do 24 miesięcy.
  Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego lub przez osoby współpracujące z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora danych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
  Dane przetwarzane będą przez podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Administratora danych usługi serwisowania systemów informatycznych oraz inne usługi– na podstawie udzielonych przez Administratora danych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 7. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych:
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach prawem dozwolonych.
  Osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
  W odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.