Publikacja referatów

Teksty artykułów należy przesłać na adres: euro2019@konf.ue.poznan.pl. Przesłane artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w następujących wydawnictwach:

Decyzję o zakwalifikowaniu referatów do publikacji w konkretnym wydawnictwie podejmie Rada Naukowa konferencji. Referaty, które nie zostaną skierowane do powyższych czasopism, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w formie monografii. Artykuły mogą być przygotowane w języku polskim lub w języku angielskim.
Warunkiem dopuszczenia artykułu do recenzji i publikacji jest przestrzeganie podanych wymogów edytorskich (szczegółowe wytyczne dostępne są tutaj.