Publikacje

Export 175 results:
[ Autor(Desc)] Tytuł Typ Rok
Filtry: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Ida, M. (2019).  Europa współczesna - 100 lat po podpisaniu Traktatu Wersalskiego. Czas wolności - czas przemian. Traktat wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce. 389-404.
Idczak, P. (2014).  Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 32(2), 109-125.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  Realizacja gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE. (Konopacki, S., Ed.).Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć. 75-97.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  The Priorities of Poland’s Presidency in the Council of the European Union. Przegląd Zachodni. Polska Niemcy Europa. Special Issue. Special Issue, 287-307.
Idczak, P., Mrozik K., & Musiałkowska I. (2021).  Spatial Distribution of JESSICA Funding Across Polish Municipalities. Perspective of Territorial Dimension of EU Cohesion Policy. Studia Regionalne i Lokalne. 7-20.
Idczak, P. (2015).  Pogłębianie integracji europejskiej. Poszerzanie Wspólnot. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 25-56.
Idczak, P., & Mrozik K. (2016).  Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US. 46(2), 243-254.
Idczak, P. (2012).  Własna ścieżka rozwoju regionów peryferyjnych. (Molendowski, E., Ed.).Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. 168-177.
Idczak, P., & Mrozik K. (2021).  The Territorial Impacts of JESSICA Projects in Municipalities: Evidence from the City of Poznań. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83(1), 293-307.
Idczak, P. (2012).  Identification of regional peripherality by using multidimensional comparative analysis. (Jaeschke, A., & Starzyńska W., Ed.).Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization. 37-57.
Idczak, P., & Mrozik K. (2015).  Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 161-171.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model. Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 219, 139-159.
Idczak, P. (2014).  Gospodarka wodno-ściekowa dziś i w nowej perspektywie. Przegląd Komunalny 2014/12 (Zeszyty Komunalne 2014/6(111)). 6, 64-67.
Idczak, P. (2015).  Teoretyczne aspekty integracji. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 12-24.
Idczak, P. (2014).  Inkluzywny rozwój regionów peryferyjnych a problem zapewnienia spójności terytorialnej. Rozwój na peryferiach. 21-35.
Idczak, P. (2012).  Polityka transportowa. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 221-232.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2014).  Assessment of the System of Project Selection under the Cohesion Policy "The Case of the Wielkopolska Region". Evaluační teorie a praxe. 2014(2), 69-98.
Idczak, P., & Mrozik K. (2017).  Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy. Studia i Prace WNEiZ US. 47(2), 55-66.
Idczak, P., & Mrozik K. (2015).  Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych. Ekonomia i Środowisko. 53(2), 92-102.
Idczak, P. (2009).  Wpływ uregulowań przejściowe w swobodzie przepływu osób wobec nowych państwach członkowskich UE na europejski rynek pracy. Studia Europejskie. : nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 119, 84-103.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2021).  Urban Regeneration as a Specific Type of Public Policy Response to Urban Decline. The Case of Poland. Open Political Science. 4(1), 204-218.
Idczak, P., & Mrozik K. (2014).  Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego. Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2014/367, 102-111.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2022).  Financial Engineering in Sustainable Funding of Urban Development in the EU Reflections on the JESSICA Initiative. 1-243.
Idczak, P. (2012).  Polityka ochrony środowiska. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 233-244.
Idczak, P., Musiałkowska I., & Sapała M. (2009).  Rola regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE. (Czachór, M. J. Tomaszy, Ed.).Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski. 147-158.

Strony