Publikacje

Export 175 results:
[ Autor(Desc)] Tytuł Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Idczak, P. (2011).  Wielowymiarowe podejście w definiowaniu potencjału rozwojowego regionów i stymulowaniu ich rozwoju. Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz.I. Studia KPZK. CXL, 47-56.
Idczak, P., & Mrozik K. (2018).  Periurbanisation – evidence from Polish metropolitan areas. Economic and Environmental Studies. 18(1), 173-192.
Idczak, P. (2024).  Financial engineering instruments for urban investments. EU Cohesion Policy. 145–160.
Idczak, P., Musiałkowska I., & Mrozik K. (2019).  Ecosystem services in the appraisal of the economic performance of urban regeneration projects exemplified by the JESSICA initiative. Economics and Environment. 3(70), 214-229.
Idczak, P. (2009).  Zróznicowanie regionalne w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Małuszyńska, E., Ed.).Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa.. 202-240.
Idczak, P. (2020).  Peryferyjność regionalna jako kategoria determinująca cele polityki regionalnej opartej na koncepcji rozwoju inteligentnego. Rozwój na peryferiach? Rozwój czy maldevelopment?. III, 51-66.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2011).  Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Przegląd Zachodni. 3/340, 67-89.
Idczak, P. (2012).  Wspólna polityka rolna. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej.
Idczak, P. (2013).  Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce. 249.
Idczak, P. (2012).  Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 25(3), 73-89.
Idczak, P. (2014).  Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 32(2), 109-125.
Idczak, P., Musiałkowska I., & Kociuba D. (2024).  The origins of the EU Cohesion Policy: from regional economic development to the place-based approach. EU Cohesion Policy . 10–29 .
Idczak, P., Musiałkowska I., & Mrozik K. (2019).  Zdolność projektów JESSICA do oddziaływania na procesy rynkowe w miastach. Biuletyn KPZK. 273/274, 202-222.
M
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2014).  Volume 14, Number 3, 2014 Poznan University of Economics Review .
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2014).  Volume 14, Number 4, 2014 Poznan University of Economics Review.
Małuszyńska, E. (2012).  Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.). 361-384.
[Anonim] (2015).  Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom II. Aspkety społeczne, gospdoarcze i środowiskowe. (Małuszyńska, E., Idczak P., & Mazur G., Ed.). 304.
Małuszyńska, E., Musiałkowska I., & Mazur G. (2015).  Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich. The European Union 10 years after its biggest enlargement. A "new" Member States' perspective. 491.
[Anonim] (2015).  Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom I. Aspekty prawne, finansowe i handlowe. (Małuszyńska, E., Mazur G., & Idczak P., Ed.). 304.
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2015).  Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. 483.
Mrozik, K., & Idczak P. (2015).  Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 181-194.
Mrozik, K., Przybyła C., Szczepański P., Napierała M., & Idczak P. (2014).  Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 339, 130 - 140.
Mrozik, K., Napierała M., & Idczak P. (2020).  Ländliche Gebiete als die Herausforderung der Siedlungswasserwirtschaft in Polen. WasserWirtschaft. 1/2020, 38-45.
Mrozik, K., Idczak P., & Adamska A. (2017).  Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju. Studia i Prace WNEiZ US. 49(1), 243-253.

Strony