Publikacje

Export 177 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
Filtry: Filter is   [Clear All Filters]
2018
Musiałkowska, I., Dabrowski M., & Polverari L. (2018).  EU–China and EU –Brazil policy transfer in regional policy. Regional Studies. 1-13.
Musiałkowska, I., & Dąbrowski M. (2018).  EU–China Regional Policy Dialogue: Unpacking the Mechanisms of an Unlikely Policy Transfer. Europe-Asia Studies. 70(10), 1689-1711.
Magdalena Śliwińska (2018).  Geneza i kierunki rozwoju ruchu Fair Trade. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 372, 20-34.
Magdalena Śliwińska (2018).  Integration Character of the CETA Agreement. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. 4(337), 111-125.
Musiałkowska, I., Dabrowski M., & Polverari L. (2018).  Introduction: drawing lessons from international policy-transfer initiatives in regional and urban development and spatial planning. Regional Studies. 52(9), 1165-1168.
Magdalena Śliwińska (2018).  Jednolity rynek wewnętrzny. Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej. 170-200.
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2018).  Is the JESSICA initiative truly repayable instrument? The Polish case study. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 142-151.
Magdalena Śliwińska (2018).  New generation trade agreements - an economic challenge for the European Union and its members - the example of CETA. Przegląd Europejski . Tom 4, p. 141-158.
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2018).  Ocena dopasowania projektów realizowanych w ramach inicjatywy Jessica do potrzeb występujących na obszarach miejskich. Studia KPZK. 184, 233-246.
Idczak, P., & Mrozik K. (2018).  Periurbanisation – evidence from Polish metropolitan areas. Economic and Environmental Studies. 18(1), 173-192.
Magdalena Śliwińska (2018).  Polityka ochrony konkurencji i konsumenta. Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej. 201-227.
Musiałkowska, I. (2018).  Subnational Development Policy as the Area of Common Interest Under the One Belt, One Road Initiative? The Case of Regional Policy-Making in Poland. The Belt & Road Initiative in the Global Arena.. 141-161.
2017
Mrozik, K., & Idczak P. (2017).  The capacity of ecosystem services in small water retention measures. Economics and Environment. 62(3), 37-49.
Idczak, P., & Mrozik K. (2017).  Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy. Studia i Prace WNEiZ US. 47(2), 55-66.
Musiałkowska, I. (2017).  European Union Values in the Cohesion Policy. The Review of European Affairs. 1(1), 141-151.
Musiałkowska, I., & Wiśniewski M. (2017).  Fundusze europejskie w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego przez samorząd terytorialny w Polsce. Studia BAS. 1(49), 107.
Musiałkowska, I. (2017).  Implementation of European Union law in Poland. Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration. 179-192.
Magdalena Śliwińska, & Śliwiński R. (2017).  International Development of German Enterprises on the example of the Wielkopolska Region. Entrepreneurial Business and Economic Review . 5(2), 211-226.
Łukasz Wróblewski (2017).  Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych. Ocena stopnia integracji miast na pograniczu polsko-niemieckim. 322.

Strony