Specjalność (II stopień)

Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie to specjalność o profilu ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu europejskiego. Program studiów II stopnia obejmuje tematykę będącą poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy przekazywanej w czasie trzyletnich studiów licencjackich. Nie ogranicza on jednak w niczym dostępu i możliwości studiowania studentom innych specjalności zarówno uczelni ekonomicznych, jak i innych. Studia magisterskie na specjalności Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie umożliwiają nabywanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania wszystkich podmiotów na wspólnym rynku europejskim (przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, organizacji zrzeszających konsumentów, pracowników, przedsiębiorców etc.) odnoszących się m.in. do podatków, uwarunkowań kulturowych biznesu międzynarodowego czy finansów międzynarodowych przedsiębiorstw. Wykłady dotyczące kultury i społeczeństw poszczególnych państw członkowskich Unii ułatwiają nawiązywanie kontaktów biznesowych z przedstawicielami tych państw oraz poruszanie się na ich terytoriach. Z koeli warsztaty z zakresu zarządzenia projektami europejskimi oraz prowadzenia procesu ich ewaluacji umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych podczas wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez sektor przedsiębiorstw.

Specjalne zainteresowania i pasje studenci specjalności Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie mogą rozwijać uczestnicząc w konwersatoriach na temat najważniejszych problemów i współczesnych wyzwań dla biznesu i gospodarki europejskiej. Zmieniające się otoczenie gospodarcze Europy i świata wymaga istnienia skutecznej służby ekonomicznej, która będzie zdolna do identyfikacji i analizy najistotniejszych zewnętrznych (zagranicznych) czynników wpływających na procesy gospodarcze. W tym kontekście dyplomacja gospodarcza ma za zadanie współpracować z instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz współtworzyć warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i dbać o ich podstawowe interesy.

Wiedza i umiejętności

Studia na tej specjalności dostarczają szczegółowej praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej instytucji, państw do niej należących oraz przedsiębiorstw działających na wspólnym rynku europejskim. Absolwenci specjalności Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie wiedzą, jaka jest struktura, instytucje i zasady funkcjonowania UE. Znają przepisy dotyczące wszystkich swobód wspólnego rynku co pozwala na osiąganie korzyści z funkcjonowania wszystkich podmiotów na wspólnym rynku europejskim. Wiedzą, jak funkcjonują przedsiębiorstwa i sektor otoczenia biznesu. Znają zasady dyplomacji gospodarczej i potrafią je wykorzystać w celu odpowiedniego kształtowania relacji gospodarczych i biznesowych, które z kolei są obecnie najważniejszym narzędziem kształtowania stosunków międzynarodowych. Potrafią właściwe zdiagnozować bieżące zdarzenia gospodarcze i zaproponować scenariusze działania dla rozwoju przedsiębiorstw.  Znają zasady funkcjonowania systemu zarządzania rozwojem regionalnym oraz potrafią skutecznie realizować projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Uzupełnieniem jest nabycie umiejętności przygotowywania korespondencji biznesowej w wybranym przez siebie języku obcym.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Program studiów magisterskich poza podstawą wiedzą ekonomiczną obejmuje przedmioty zarówno wyspecjalizowane, jak i przekrojowe, obejmujące przede wszystkim ekonomiczne, ale także społeczne, kulturowe i polityczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw :

  • ekonomiczny – wybrane przedmioty: podstawy ekonomii matematycznej, statystyka matematyczna, , międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • międzynarodowy – wybrane przedmioty: teorie integracji międzynarodowej, globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, prawo międzynarodowe publiczne logistyka międzynarodowa,
  • europejski – wybrane przedmioty: społeczeństwo i gospodarka państw UE,, wsparcie rolnictwa europejskiego, ochrona środowiska w UE, system ochrony prawnej w UE gospodarką i społeczeństwo w UE, środki ochrony handlowej w UE, integracja monetarna w UE,
  • biznesowy – wybrane przedmioty: przedsiębiorczość, infrastruktura jako uwarunkowanie i przedmiot współpracy międzynarodowej, finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, systemy podatkowe i harmonizacja podatków w UE, korespondencja biznesowa w języku obcym,
  • funduszowy - wybrane przedmioty: zarządzanie projektami, systemy zarządzania rozwojem regionalnym, zarządzanie i ewaluacja projektów europejskich dla przedsiębiorstw,
  • dyplomatyczny  – wybrane przedmioty: dyplomacja i prawo dyplomatyczne, techniki negocjacyjne w dyplomacji gospodarczej, dyplomacja kulturalna, wyzwania współczesnej europy (konwersatorium).

Profil absolwenta

Dyplom magistra ekonomii ze specjalnością Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest doskonałą wizytówką i gwarantem wysokiej jakości wykształcenia, od lat bardzo wysoko cenionym wśród pracodawców. Absolwenci tej specjalności posiadają szeroką wiedzą na temat relacji gospodarczych w Europie i na świcie przy jednoczesnej znajomości gospodarki na poziomie mikro, co jest obecnie ważnym komponentem współczesnej dyplomacji. Celem studiów jest przygotowanie do pracy:

  • w firmach i instytucjach otoczenia biznesu (w charakterze konsultantów, specjalistów i szkoleniowców w zakresie integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków pomocowych UE, specjalistów z zakresu gospodarki UE, państw członkowskich UE oraz przygotowywania i zarządzania projektami unijnymi współfinansowanymi z funduszy UE),
  • w administracji wszystkich szczebli (pracownicy instytucji UE i organizacji międzynarodowych, specjaliści administracji krajowej i samorządowej w zakresie integracji europejskiej, funduszy europejskich i współpracy z instytucjami UE),
  • w sferze dyplomacji (dyplomacji, specjalności ds. gospodarczych w przedstawicielstwach dyplomatycznych, handlowych i urzędach konsularnych),
  • w sektorze przedsiębiorstw (przedsiębiorcy i pracownicy firm produkcyjnych i usługowych skutecznie konkurujących na jednolitym rynku europejskim),

Doskonała znajomość funkcjonowania Unii Europejskiej oraz zasad dyplomacji gospodarczej stwarza szanse na podjęcie pracy w  atrakcyjnych i rozwojowych firmach oraz instytucjach.

Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo międzynarodowe Przedsiębiorstwo w Europie Dyplomacja gospodarcza Języki obce
II stopień

Zarządzanie projektami

(narzędziowe)

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

Logistyka międzynarodowa

Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych

Przedsiębiorczość międzynarodowa

(narzędziowe)

System ochrony prawnej w UE

(ogólne)

 

Opodatkowanie i strategie podatkowe przedsiębiorstw w UE

Zarządzanie i ewaluacja projektów europejskich dla przedsiębiorstw

(narzędziowe) 

Dyplomacja i prawo dyplomatyczne

Dyplomacja kulturalna

Wyzywania współczesnej Europy (konwersatorium)

(ogólne)

 

Techniki negocjacyjne w dyplomacji gospodarczej

Publicystyka ekonomiczna

(narzędziowe)

Wykład w języku obcym do wyboru