Specjalność


Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, administracji, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego, a w sytuacji Polski, w szczególności europejskiego - unijnego. Przedsiębiorcy, pracownicy i urzędnicy różnego różnych szczebli przy podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów muszą znać otoczenie nie tylko krajowe, lecz również unijne. Dotyczy to zwłaszcza polskich przedsiębiorstw, które chcąc skutecznie konkurować na wspólnym rynku europejskim muszą doskonale znać nie tyko zasady jego funkcjonowania, ale również istniejące możliwości w zakresie dostępu do środków finansowych oraz usług wsparcia dla biznesu. Przedsiębiorczość jest jednym z głównych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, a także podstawowym warunkiem osiągania konkurencyjności w skali regionalnej i krajowej. Znajomość warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, zasad pozyskiwania wsparcia finansowego, a także reguł tworzenia bardziej przyjaznego środowiska biznesowego przekładają się na tworzenie nowych miejsc pracy i w konsekwencji wzrost dobrobytu społeczności lokalnych i regionalnych.

Obecnie przedsiębiorstwa muszą być również aktywnie zabiegać o ochronę własnych interesów. W tym kontekście niezbędna jest znajomość zasad dyplomacji gospodarczej (ekonomicznej), tj. zabiegów mających na celu skuteczniejsze forsowanie ich interesów na poziomie instytucji unijnych i wsparcie przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. „Dyplomacja gospodarcza w Europie” (drugi człon nazwy specjalności) - oznacza nie tylko jej instytucjonalny wymiar – Europejską Służbę Zewnętrzną, ale także w rozumieniu procesu – oznacza ciągłe prowadzenie negocjacji międzyinstytucjonalnych oraz między i wewnątrz państw członkowskich, dla osiągnięcia celów integracyjnych. We współczesnym świecie, w tym bardzo wyraźnie w Unii Europejskiej, dyplomacja oznacza też przede wszystkim koncentrację na sprawach gospodarczych. Korzyści osiągane w ramach integracji wynikają w bardzo dużej mierze z wynegocjowanych w ramach wielostronnych dyskusji i negocjacji porozumień o charakterze politycznym, finansowym (wielkości funduszy i celów finansowania), społecznym i gospodarczym (porozumienia dotyczące swobód Wspólnego Rynku Europejskiego). Są to tzw. cele koegzystencjalne w ramach polityki zagranicznej.

W zakresie dyplomacji gospodarczej wyróżnia się m.in. dyplomację polegającą na szeroko rozumianej promocji gospodarek państw i ugrupowań poprzez pozyskiwanie i wymianę niezbędnych informacji na temat systemów gospodarczych i analizę procesów gospodarowania oraz dyplomację handlową – polegającą na promocji handlu, inwestycji, pomocy w poszukiwaniu partnerów biznesowych (ten wymiar dyplomacji przypisany jest do administracji publicznej i misji dyplomatycznych oraz handlowych) jak i dyplomację biznesową.

Program specjalności prowadzonej przez Katedrę Europeistyki UEP nawiązuje do wszystkich wymienionych zagadnień. Zwraca uwagę na najważniejsze kierunki prowadzenia współczesnej polityki rozwoju a także strategie administracji publicznej oraz przedsiębiorstw i możliwości ich udziału w życiu gospodarczym. Pokazuje konieczność syntetycznego spojrzenia na mechanizmy rozwojowe Unii Europejskiej (i współczesnego świata). Elementy odnoszące się do nazwy „dyplomacja” obecne są w szerszym lub węższym zakresie w przedmiotach specjalnościowych oraz w przedmiocie kierunkowym: Integracja europejska.