Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego

TytułZintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsMrozik, K., Przybyła C., Szczepański P., Napierała M., & Idczak P.
JournalGospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Volume339
Pagination130 - 140
ISSN1899-3192
Słowa kluczoweplan gospodarowania wodami, rozwój społeczno-gospodarczy, zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi
Abstract

Na początku 2011 r. zostały zatwierdzone plany gospodarowania wodami na 10 obszarach dorzeczy położonych na terytorium Polski. Dla osiągnięcia zakładanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej celów środowiskowych dla poszczególnych dorzeczy zostały zaplanowane działania podstawowe (A i B) oraz szczegółowe. W pracy dokonano analizy porównawczej kosztów inwestycyjnych wynikających z działań programowych mających na celu osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód na tle nakładów ponoszonych na inwestycje związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi w latach 2001-2010. Pożądany stan i jakość zasobów wodnych jest jednym czynników warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy. W tym kontekście istotne są działania z zakresu racjonalizacji gospodarowania zasobami wód, które zapobiegają występowaniu stanów niekorzystnych. Znaczenie tego sektora dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju potwierdza także rosnący udział nakładów inwestycyjnych na działania dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi zarówno w stosunku do PKB, jak i inwestycji gospodarki narodowej ogółem. Kluczowe znaczenie w nakładach inwestycyjnych oraz w planowanych kosztach w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy mają inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową.

URLhttp://ksiegarnia.ue.wroc.pl/p/_/24457/Spis_tresci_i_wstep.pdf
DOI10.15611/pn.2014.339.11