Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

TytułSuburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsMrozik, K., & Idczak P.
JournalZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Volume42
Issue2
Start Page183
Pagination181-194
ISSN1640-6818, 2080-4881
Słowa kluczoweBydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny, gmina wiejska, planowanie przestrzenne, suburbanizacja
Abstract

W pracy dokonano identyfikacji najdynamiczniej rozwijających się gmin wiejskich w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym. Analizie poddano 10 gmin położonych w sąsiedztwie miast Bydgoszcz i Toruń, wykorzystując następujące parametry: dynamika zmian liczby ludności w latach 2004–2013, saldo migracji na 1000 osób w latach 2004–2013, przyrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2004–2013 i nowe budynki mieszkalne w latach 2004–2013. Na podstawie przeprowadzonych analiz za najdynamiczniej rozwijające się gminy uznano Białe Błota i Osielsko w powiecie bydgoskim. Dodatkowo w pracy podjęto próbę oceny planowania przestrzennego w kontekście zachodzącej suburbanizacji. W analizach wykorzystano dane statystyczne GUS oraz materiały urzędów gmin i starostw powiatowych.

URLhttp://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip42-2015/SiP-42-t2-183.pdf
DOI10.18276/sip.2015.42/2-16