Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego

TytułOcena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsIdczak, P., & Mrozik K.
JournalGospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Volume2014/367
Pagination102-111
Słowa kluczowedynamiczny koszt jednostkowy, efektywność kosztowa, retencja
Abstract

Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzecznej można osiągnąć poprzez realizację działań o charakterze technicznym (infrastrukturalnym) lub stosowanie zabiegów nietechnicznych (agrotechnicznych). W artykule przeprowadzono ocenę efektywności kosztowej rozwiązań technicznych i nietechnicznych możliwych do wdrożenia w obrębie zlewni rzeki Kani. W wyniku zastosowania wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego stwierdzono, że rozwiązaniem najbardziej optymalnym, tj. najmniej kosztownym dla społeczeństwa, będzie uzyskanie poprawy zdolności gromadzenia i przetrzymywania wód w drodze zabiegów agrotechnicznych. Jednocześnie rozwiązanie to zapewni osiągnięcie porównywalnego efektu do tego, jaki zostałby osiągnięty w wyniku budowy zbiornika retencyjnego.

URLhttp://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=27100&from=publication
DOI10.15611/pn.2014.367.10