Istota konkurencyjności regionów

TytułIstota konkurencyjności regionów
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsCzyżewska, D.
JournalRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Issue4
Pagination203-217
Słowa kluczoweczynniki konkurencyjności, konkurencyjność regionalna, miernik prosty, ranking konkurencyjności, region
Abstract

Konkurencyjność w ujęciu regionalnym stanowi jedno z podstawowych zagadnień badawczych nauk ekonomicznych w związku z postępującą globalizacją gospodarki światowej przyczyniającą sie do wzrostu znaczenia regionów, rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz kształtowaniem się gospodarki opartej na wiedzy. Celem artykułu jest określenie istoty konkurencyjności regionalnej poprzez dokonanie przeglądu literatury przedmiotu w zakresie jej definicji, determinant oraz mierników prostych i rankingów konkurencyjności służących jej pomiarowi.