Publikacje

Export 133 results:
Author [ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Mrozik, Karol, Przybyła Czesław, Szczepański Piotr, Napierała Michał, and Idczak Piotr , Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume 339, p.130 - 140, (2014)
W
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji , Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji, Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce po 2004 r. , Musiałkowska, Ida , Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Łódź, p.223-257, (2009)
Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Ekonomia i Środowisko, Volume 53, Issue 2, p.92-102, (2015)
Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności przez Mercosur, Musiałkowska, Ida , Warszawa, p.289, (2016)
Wybrane czynniki określające konkurencyjność regionów uczących się we Francji, Czyżewska, Dorota, and Ewa Łaźniewska , Samorząd Terytorialny, Volume 3, p.28-42, (2011)
Współpraca sieciowa i niedopasowania instytucjonalne w zarządzaniu funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w Polsce, Musiałkowska, Ida, and Sapała Magdalena , Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Warszawa, p.39-57, (2007)
Współfinansowanie polityki badawczo-rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej po roku 2013, Musiałkowska, Ida , Dylematy budżetu i wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, Poznań, p.153-169, (2013)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, (2012)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.216-239, (2015)
Wspieranie innowacyjności w polskich firmach dzięki środkom unijnym , Musiałkowska, Ida , Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw, Poznań, p.18-32, (2011)
Wsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich , Czyżewska, Dorota , Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady, Warszawa, p.254-271, (2012)
Wpływ kryzysu gospodarczo-finansowego na przyszłość Jednolitego Rynku, Wróblewski, Łukasz, Musiałkowska I., and Sapała M. , (2011)
Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce, Idczak, Piotr , Warszawa, p.249, (2013)
Wielojęzyczność w UE, Czyżewska, Dorota , Monitor Unii Europejskiej, Volume 1, Issue 43, p.93-99, (2008)
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Wróblewski, Łukasz , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Volume 21, (2012)
T
Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina, Wróblewski, Łukasz , Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Volume 1, p.97-110, (2014)

Pages