Publikacje

Export 17 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is P  [Clear All Filters]
2018
Periurbanisation – evidence from Polish metropolitan areas, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Economic and Environmental Studies, 03/2018, Volume 18, Issue 1, p.173-192, (2018)
2017
Polityka rozwoju regionalnego jako płaszczyzna oddziaływania UE w sferach prawa i ekonomii. Teraźniejszość i perspektywy, Musiałkowska, Ida , Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski.. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia., Poznań, p.180-203, (2017)
Porozumienie CETA lekarstwem na kryzys UE?, Magdalena Śliwińska , Przegląd Zachodni, Volume 362, Issue 2, p.219-232, (2017)
Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju, Mrozik, Karol, Idczak Piotr, and Adamska Anna , Studia i Prace WNEiZ US, 12/2017, Volume 49, Issue 1, p.243-253, (2017)
2016
Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US, Volume 46, Issue 2, p.243-254, (2016)
2014
Położenie przygraniczne a poziom rozwoju regionów przygranicznych województwa lubuskiego, Łukasz Wróblewski , Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część I. Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, Białystok, (2014)
2012
Polityka ochrony konkurencji i konsumenta, Magdalena Śliwińska , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.170-194, (2012)
2009
Polityka badawczo-rozwojowa w nowych państwach Unii Europejskiej, Musiałkowska, Ida , Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa, Poznań, p.167-201, (2009)
2007
Polityka konkurencji Unii Europejskiej z punktu widzenia wzrostu siły ekonomicznej wielkich korporacji międzynarodowych, Magdalena Śliwińska , Konkurencja w gospodarce współczesnej, Warszawa, p.126-153, (2007)
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a wrażliwość cykliczna regionów Unii Europejskiej , Musiałkowska, Ida , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty, p.31-57, (2007)
2002
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej , Musiałkowska, Ida , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Unia Europejska - Polska : polityka, regulacje i sposoby działania , p.29-54, (2002)