Publikacje

Export 162 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2014).  Volume 14, Number 4, 2014 Poznan University of Economics Review.
Małuszyńska, E. (2012).  Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.). 361-384.
[Anonymous] (2015).  Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom II. Aspkety społeczne, gospdoarcze i środowiskowe. (Małuszyńska, E., Idczak P., & Mazur G., Ed.). 304.
Małuszyńska, E., Musiałkowska I., & Mazur G. (2015).  Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich. The European Union 10 years after its biggest enlargement. A "new" Member States' perspective. 491.
[Anonymous] (2015).  Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom I. Aspekty prawne, finansowe i handlowe. (Małuszyńska, E., Mazur G., & Idczak P., Ed.). 304.
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2015).  Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. 483.
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2014).  Volume 14, Number 3, 2014 Poznan University of Economics Review .
Mrozik, K., Idczak P., & Adamska A. (2017).  Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju. Studia i Prace WNEiZ US. 49(1), 243-253.
Mrozik, K., & Idczak P. (2017).  The capacity of ecosystem services in small water retention measures. Economics and Environment. 62(3), 37-49.
Mrozik, K., & Idczak P. (2016).  Optymalizacja procesu decyzyjnego dotyczącego kształtowania zdolności retencyjnych zlewni przy zastosowaniu metody AHP. Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US. 46(2), 83-94.
Mrozik, K., Napierała M., & Idczak P. (2020).  Ländliche Gebiete als die Herausforderung der Siedlungswasserwirtschaft in Polen. WasserWirtschaft. 1/2020, 38-45.
Mrozik, K., & Idczak P. (2015).  Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 181-194.
Mrozik, K., Przybyła C., Szczepański P., Napierała M., & Idczak P. (2014).  Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 339, 130 - 140.
Musiałkowska, I. (2005).  Europejski Fundusz Społeczny jako narzędzie finansowania rozwoju zasobów ludzkich w Wielkopolsce. uropa w Wielkopolsce, Wie