Publikacje

Export 45 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Piotr Idczak  [Clear All Filters]
2009
Rola regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE, , Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, p.147-158, (2009)
Wpływ uregulowań przejściowe w swobodzie przepływu osób wobec nowych państwach członkowskich UE na europejski rynek pracy, , Studia Europejskie. : nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Volume 119, p.84-103, (2009)
Zróznicowanie regionalne w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, , Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa., p.202-240, (2009)
2011
Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, , Przegląd Zachodni, Volume 3/340, p.67-89, (2011)
Wielowymiarowe podejście w definiowaniu potencjału rozwojowego regionów i stymulowaniu ich rozwoju, , Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz.I. Studia KPZK, Volume CXL, p.47-56, (2011)
2012
Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE, , Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Volume 25, Issue 3, p.73-89, (2012)
Identification of regional peripherality by using multidimensional comparative analysis, , Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization, p.37-57, (2012)
Polityka ochrony środowiska, , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.233-244, (2012)
Polityka transportowa, , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.221-232, (2012)
The Priorities of Poland’s Presidency in the Council of the European Union, , Przegląd Zachodni. Polska Niemcy Europa. Special Issue, Volume Special Issue, p.287-307, (2012)
Realizacja gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE, , Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, p.75-97, (2012)
Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model, , Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Volume 219, p.139-159, (2012)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, (2012)
Własna ścieżka rozwoju regionów peryferyjnych, , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, p.168-177, (2012)
2014
Assessment of the System of Project Selection under the Cohesion Policy "The Case of the Wielkopolska Region", Idczak, Piotr, and Musiałkowska Ida , Evaluační teorie a praxe, Volume 2014, Issue 2, p.69-98, (2014)
Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE, Idczak, Piotr , Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Volume 32, Issue 2, p.109-125, (2014)
Gospodarka wodno-ściekowa dziś i w nowej perspektywie, Idczak, Piotr , Przegląd Komunalny 2014/12 (Zeszyty Komunalne 2014/6(111)), Volume 6, p.64-67, (2014)
Local Participation in Visegrad Countries: How Are Politicians Rooted in the Civil Society?, Potluka, Oto, Idczak Piotr, Musiałkowska Ida, Kalman Judit, Spacek Martin, Kostal Ctibor, Ovadek Michal, and Tholtova Barbora , Praga, p.109, (2014)
Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume 2014/367, p.102-111, (2014)
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Mrozik, Karol, Przybyła Czesław, Szczepański Piotr, Napierała Michał, and Idczak Piotr , Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume 339, p.130 - 140, (2014)
2015
Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Volume 42, Issue 2, p.161-171, (2015)
Future research on European Union Cohesion Policy: a Master Class during the OPEN DAYS 2014, Petzold, Wolfgang, Guderjan Marius, Smeriglio Alba, Tourtouri Myrto, Surubaru Neculai- Cristian, Salemink Koen, Idczak Piotr, Monsson Christian Kjær, Bajtalan Hunor, Garau Chiara, et al. , Regional Studies, Regional Science, 03/2015, Volume 2, Issue 1, p.184-203, (2015)
Pogłębianie integracji europejskiej. Poszerzanie Wspólnot, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.25-56, (2015)
Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, Mrozik, Karol, and Idczak Piotr , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Volume 42, Issue 2, p.181-194, (2015)

Pages