Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE

TitleEfektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsIdczak, Piotr
JournalEdukacja Ekonomistów i Menedżerów
Volume32
Issue2
Start Page109
Pagination109-125
ISSN1734-087X
Keywordsbezrobocie strukturalne, krzywa Beveridge’a, niedopasowanie strukturalne, punkt równowagi, wskaźnik niedoboru siły roboczej
Abstract

Relacja pomiędzy liczbą wakatów a bezrobociem, przedstawiona na podstawie krzywej Beveridge’a, wykazała, iż na unijnym rynku pracy nastąpił wzrost nieefektywności funkcjonowania mechanizmu dopasowań w porównaniu z okresem sprzed kryzysu. Krzywa Beveridge’a przesunęła się w prawo, co oznacza, że mógł się ukształtować nowy krótkookresowy punkt równowagi rynkowej, charakterystyczny dla okresu spowolnienia gospodarczego, determinowany w znacznej mierze przez czynniki realne o charakterze niecyklicznym. Przyczynami występującego niedopasowania na rynku pracy UE są głównie niewłaściwe przygotowanie zawodowe pracowników, stosunkowo sztywne ramy prawne regulujące funkcjonowanie polityki rynku pracy, a także niska mobilność wewnątrzunijna mieszkańców.

URLhttps://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138827
DOI10.5604/01.3001.0009.4663
Refereed DesignationRefereed