Wpływ uregulowań przejściowe w swobodzie przepływu osób wobec nowych państwach członkowskich UE na europejski rynek pracy

TitleWpływ uregulowań przejściowe w swobodzie przepływu osób wobec nowych państwach członkowskich UE na europejski rynek pracy
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsIdczak, Piotr
JournalStudia Europejskie. : nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Volume119
Pagination84-103
Keywordseuropejski rynek pracy, swoboda przepływu osób, uregulowania przejściowe
Abstract

Stosowanie uregulowań przejściowych w swobodzie przepływu pracowników przez niektóre państwa UE 15 wobec obywateli z nowych państw członkowskich podyktowane było m.in. poważnymi zakłóceniami na rynku pracy oraz koniecznością dostosowania obowiązujących regulacji w poszczególnych krajach. Analizy przeprowadzone po pierwszym okresie przejściowym udowodniły, że wprowadzenie pełnej swobody przepływu osób pozytywnie wpłynęło na gospodarki państw, które zdecydowały się ją zastosować. Obawy przed nasileniem ruchów migracyjnych związanych z poszukiwaniem pracy i możliwością wypierania krajowych pracowników przez obywateli państw UE 10 okazały się nieuzasadnione. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej odnotowano również pozytywne zmiany na rynku pracy EOG. Funkcjonowanie Wspólnego Rynku, w tym zwłaszcza swobody przepływu pracowników, umożliwiło wystąpienie procesów dostosowawczych pomiędzy niedoborem a nadwyżką siły roboczej w poszczególnych krajach UE. Dodać należy, że nowe kraje członkowskie, dynamiczniej rozwijające się po okresie rozszerzenia, miały większy wpływ na poprawę sytuacji na europejskim rynku pracy.