Ukazał się kolejny artykuł na temat projektów JESSICA i usług ekosystemowych

W czasopiśmie "Economics and Environment" ukazał się kolejny artykuł autorstwa dra Piotr Idczak, prof. Idy Musiałkowskiej oraz dr hab. Karola Mrozika pt. "Ecosystems services in the appraisal of the economic performance of urban regeneration projects exemplified by the JESSICA initiative".

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia szacowania korzyści zewnętrznych z miejskich usług ekosystemowych (MUE) pod kątem ich zastosowania w procesie oceny miejskich projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich. Autorzy zbadali wpływ MUE na efektywność ekonomiczną projektów miejskich, a tym samym na jakość życia ludzi. Dokonali identyfikacji i wyceny MUE wzorując się m.in. na badaniach prowadzonych przez Bernaciaka i Wojcieszak (2014), a także Zawojska i in. (2016), stosując takie metody, jak: analiza korzyści, metoda wyceny warunkowej - gotowość do zapłaty, metoda transferu korzyści. Następnie otrzymane wartości wykorzystali do skorygowania przepływów pieniężnych analizowanych projektów, co z kolei umożliwiło obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej projektów. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że projekty uwzględniające MUE cechują się wyższym poziomem wskaźników, a to z kolei oznacza, że w większym stopniu przyczyniają się do kształtowania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Pomimo pewnych ograniczeń dotyczących głównie przyjętych metod wyceny MUE, artykuł dostarcza ważnych argumentów na rzecz włączenia MUE w proces oceny projektów miejskich.

Artykuł dostępny jest tutaj.