Publikacje

Export 164 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Czyżewska, D. (2013).  Innovation policy instruments in Rhône-Alpes - key challenges and future orientations. Poznań University of Economics Review. 2, 65-83.
Musiałkowska, I. (2009).  Instrumenty finansowania sfery badawczo-rozwojowej w ramach polityki spójności UE . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 64-83.
Czyżewska, D. (2009).  Instrumenty wspierania powiązań między nauką a biznesem na przykładzie francuskiej konwencji CIFRE. Studia Regionalne i Lokalne. 3(37), 120-133.
Magdalena Śliwińska (2018).  Integration Character of the CETA Agreement. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. 4(337), 111-125.
Magdalena Śliwińska, & Śliwiński R. (2017).  International Development of German Enterprises on the example of the Wielkopolska Region. Entrepreneurial Business and Economic Review . 5(2), 211-226.
Musiałkowska, I., Dabrowski M., & Polverari L. (2018).  Introduction: drawing lessons from international policy-transfer initiatives in regional and urban development and spatial planning. Regional Studies. 52(9), 1165-1168.
Czyżewska, D. (2012).  Istota konkurencyjności regionów . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny . 203-217 .
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2018).  Is the JESSICA initiative truly repayable instrument? The Polish case study. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 142-151.
Łukasz Wróblewski (2013).  Koncepcja regionu transgranicznego. Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo.. 12, 170-180.
Czyżewska, D. (2013).  Konkurencyjność gospodarki francuskiej w obliczu kryzysu gospodarczego. Gospodarka Narodowa. 7-8, 113-132.
Czyżewska, D. (2013).  Konkurencyjność regionu uczącego się - ujęcie konceptualne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Innowayjność w rozwoju lokalnym i regionalnym(PN 285), 20-28.
Musiałkowska, I., & Talaga R. (2011).  Kontrola wydatkowania środków z funduszy strukturalnych jako element zarządzania procesem rozwoju regionalnego w Polsce. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN. 140/2011(Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. II ), 297-311.
Mrozik, K., Napierała M., & Idczak P. (2020).  Ländliche Gebiete als die Herausforderung der Siedlungswasserwirtschaft in Polen. WasserWirtschaft. 1/2020, 38-45.
Czyżewska-Misztal, D. (2021).  Lectures: Paquot T (2021) Ecologie des territoires. Transition & biorégions. Terre Urbaine, « La Fabrique de territoires », 194 pages. Revue d’Économie Régionale & Urbaine. 4, 743-745.
Musiałkowska, I., Kliber A., Marszałek P., & wierczyńska K. Ś. (2020).  Looking for a safe-haven in a crisis-driven Venezuela: The Caracas stock exchange vs gold, oil and bitcoin. Transforming Government People Process and Policy . 14(3), 475-494.
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2023).  Los proyectos JESSICA como catalizadores del desarrollo urbano sostenible en Polonia. CEPAL Serie Seminarion y Conferencias "Los desafíos de la planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: algoritmos, metodologías y experiencias". 95, 203-222.
Łukasz Wróblewski (2013).  New approach towards research in cross-border region. Faculty of International Business and Economics Working Papers. 09, 1-15.
Magdalena Śliwińska (2018).  New generation trade agreements - an economic challenge for the European Union and its members - the example of CETA. Przegląd Europejski . Tom 4, p. 141-158.
Potluka, O., Kalman J., Musiałkowska I., & Idczak P. (2017).  Non-profit leadership at local level: Reflections from Central and Eastern Europe. Local Economy. 32(4), 297-315.
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2018).  Ocena dopasowania projektów realizowanych w ramach inicjatywy Jessica do potrzeb występujących na obszarach miejskich. Studia KPZK. 184, 233-246.
Idczak, P., & Mrozik K. (2014).  Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego. Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2014/367, 102-111.
Magdalena Śliwińska (2013).  Ochrona konkurencji we współczesnej gospodarce wyzwaniem dla teorii konkurencji. Ekonomia i Prawo. 12(2), 207-219.
Mrozik, K., & Idczak P. (2016).  Optymalizacja procesu decyzyjnego dotyczącego kształtowania zdolności retencyjnych zlewni przy zastosowaniu metody AHP. Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US. 46(2), 83-94.
Czyżewska, D. (2010).  Organizacja i funkcjonowanie administracji międzynarodowej na przykładzie Unii Europejskiej. Zarządzanie organizacjami. Uwarunkowania-procesy-funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). 50-60.
Idczak, P., & Mrozik K. (2018).  Periurbanisation – evidence from Polish metropolitan areas. Economic and Environmental Studies. 18(1), 173-192.

Pages