Publikacje

Export 21 results:
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is I  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Idczak, P. (2014).  Gospodarka wodno-ściekowa dziś i w nowej perspektywie. Przegląd Komunalny 2014/12 (Zeszyty Komunalne 2014/6(111)). 6, 64-67.
Idczak, P., & Mrozik K. (2017).  Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy. Studia i Prace WNEiZ US. 47(2), 55-66.
Idczak, P. (2012).  Wspólna polityka rolna. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej.
Idczak, P., & Mrozik K. (2021).  The Territorial Impacts of JESSICA Projects in Municipalities: Evidence from the City of Poznań. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83(1), 293-307.
Idczak, P. (2014).  Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 32(2), 109-125.
Idczak, P., & Mrozik K. (2016).  Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US. 46(2), 243-254.
Idczak, P. (2015).  Pogłębianie integracji europejskiej. Poszerzanie Wspólnot. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 25-56.
Idczak, P., Musiałkowska I., & Mrozik K. (2019).  Ecosystem services in the appraisal of the economic performance of urban regeneration projects exemplified by the JESSICA initiative. Economics and Environment. 3(70), 214-229.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2014).  Assessment of the System of Project Selection under the Cohesion Policy "The Case of the Wielkopolska Region". Evaluační teorie a praxe. 2014(2), 69-98.
Idczak, P., & Mrozik K. (2015).  Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 161-171.
Idczak, P., Mrozik K., & Musiałkowska I. (2021).  Spatial Distribution of JESSICA Funding Across Polish Municipalities. Perspective of Territorial Dimension of EU Cohesion Policy. Studia Regionalne i Lokalne. 7-20.
Idczak, P. (2015).  Teoretyczne aspekty integracji. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 12-24.
Idczak, P., Musiałkowska I., & Mrozik K. (2019).  Zdolność projektów JESSICA do oddziaływania na procesy rynkowe w miastach. Biuletyn KPZK. 273/274, 202-222.
Idczak, P. (2013).  Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce. 249.
Idczak, P., & Mrozik K. (2015).  Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych. Ekonomia i Środowisko. 53(2), 92-102.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2021).  Urban Regeneration as a Specific Type of Public Policy Response to Urban Decline. The Case of Poland. Open Political Science. 4(1), 204-218.
Idczak, P., & Mrozik K. (2014).  Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego. Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2014/367, 102-111.
Idczak, P., & Mrozik K. (2018).  Periurbanisation – evidence from Polish metropolitan areas. Economic and Environmental Studies. 18(1), 173-192.
Idczak, P. (2015).  Wspólna polityka rolna. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 216-239.
Idczak, P. (2020).  Peryferyjność regionalna jako kategoria determinująca cele polityki regionalnej opartej na koncepcji rozwoju inteligentnego. Rozwój na peryferiach? Rozwój czy maldevelopment?. III, 51-66.
Ida, M. (2019).  Europa współczesna - 100 lat po podpisaniu Traktatu Wersalskiego. Czas wolności - czas przemian. Traktat wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce. 389-404.