Ochrona konkurencji we współczesnej gospodarce wyzwaniem dla teorii konkurencji

TitleOchrona konkurencji we współczesnej gospodarce wyzwaniem dla teorii konkurencji
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsMagdalena Śliwińska
JournalEkonomia i Prawo
Volume12
Issue2
Start Page207
Pagination207-219
ISSN1898-2255
Keywordsochrona konkurencji, polityka antymonopolowa, pozycja dominująca, siła rynkowa, teoria konkurencji
Abstract

Choć zagadnienie konkurencji jest fundamentalne dla teorii ekonomii i dla polityki gospodarczej naukowcom nie udało się dotychczas osiągnąć jednoznacznego konsen-susu, jaką dokładnie konkurencję należy chronić. Współczesne badania dążące do od-powiedzi na to pytanie opierają się na osiągnięciach swych poprzedników i uznaniu, iż wszystkie elementy klasycznego paradygmatu struktura–zachowania–efektywność wpływają na siebie wzajemnie. Stąd badania w ramach teorii konkurencji prowadzo-ne są zarówno w ramach nauki ekonomii, jak i zarządzania, a ochrona konkurencji we współczesnej zglobalizowanej gospodarce stanowi wyzwanie dla teorii konkurencji we wszystkich trzech wymienionych w tym paradygmacie obszarach. Szczególne wy-zwania stanowią z kolei rozwój korporacji międzynarodowych w kierunku sieci zdy-wersyfikowanych przedsiębiorstw tworzących wielowymiarowe struktury własnościowe i kontraktowe, konieczność uwzględniania w an alizie konkurencji na rynku lokalnym stosunków pomiędzy konkurentami na innych rynkach geograficznych i asortymen-towych oraz potrzeba rozszerzenia tradycyjnego postrzegania ochrony konkurencji na nowe, nieobjęte dotychczas polityką antymonopolową obszary.

URLhttps://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2013.016
DOI10.12775/EiP.2013.016
Refereed DesignationRefereed
Full Text