Ukazał się pierwszy artykuł

Ukazał się pierwszy artykuł przygotowany w ramach projektu pt. "The use of repayable financial instruments in the process of regeneration of degraded urban areas on the example of the JESSICA initiative", którego autorami są dr Ida Musiałkowska oraz dr Piotr Idczak. Cel artykułu koncentruje się wokół oceny dotychczasowych rozwiązań zastosowanych w ramach inicjatywy JESSICA z punktu widzenia modelowego (teoretycznego) podejścia do rewitalizacji.

Abstrakt: Rewitalizacja powinna prowadzić do poprawy warunków życia społeczności zamieszkującej zdegradowane obszary miejskie. W Unii Europejskiej w latach 2007-2013 przeznaczono na ten cel środki w postaci instrumentów zwrotnych w ramach inicjatywy JESSICA. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ta efektywna pod względem finansowym metoda nie zawsze prowadzi do osiągnięcia pożądanych rezultatów w wymiarze społeczno-ekonomicznym czy przestrzennym. Zakres projektów ogranicza się do inwestycji infrastrukturalnych i nie uwzględnia kompleksowego charakteru procesu rewitalizacji. W artykule autorzy dokonują analizy doświadczeń z wdrażania inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce. Wskazano podstawowe problemy oraz rekomendacje dla prowadzenia procesu przekształceń przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych.

Musiałkowska, I., Idczak, P., 2016, The use of repayable financial instruments in the process of regeneration of degraded urban areas on the example of the JESSICA initiative w: Tomasz Rynarzewski, Maciej Szymczak (red.), Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research on International Economics & Business, Poznan University of Economics, Poznań, s. 115-136.

Artykuł dostępny jest tutaj