Studia podyplomowe

Edycja pierwsza studiów podyplomowych "Finansowanie projektów" uruchomiona!Zmieniamy się dla Państwa i poszerzamy program dotychczas prowadzonych studiów Strategia Pozyskiwania i Zarządzanie Funduszami Unijnymi o nowe elementy i możliwości finansowania, bazując na dotychczasowym wieloletnim doświadczeniu i wiedzy.Studia przeznaczone są dla:

 • Pracowników przedsiębiorstw, administracji publicznej, firm szkoleniowych i doradczych, organizacji pozarządowych, nauczycieli wszystkich oraz osób, które interesują się tematyką związaną z praktyką pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie działalności. Uczestnikami studium mogą być absolwenci wyższych uczelni (licencjat, studia magisterskie) zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.
 • Ramowy program przedmiotowy:
 •  Polityka spójności jako źródło finansowania projektów
 • Podstawy prawne:
  • Podstawy prawne programowania i wykorzystywania krajowych i unijnych środków finansowych w Polsce. Rozporządzenia unijne, akty prawa krajowego. Pomoc publiczna,
  • Zamówienia publiczne
  • Nieprawidłowości w procesie zarządzania funduszami europejskimi i związane z nimi procedury administracyjne i sądowe
  • Zarządzanie projektami:
   • Metodologia PCM
   • Zarządzanie projektami i zarządzanie ryzykiem
   • Rozliczenia, kontrola, monitoring, sprawozdawczość
   • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektem
   • Promocja w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
   •  Analiza ekonomiczno-społeczna:
    • Analiza kosztów i korzyści
    • Biznes plan
    • Studium wykonalności
    • Strategia rozwoju/ Diagnoza potrzeb
    • Instrumenty analizy finansowej 
    • Publiczne i prywatne fundusze krajowe
    • Projekty dla administracji publicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
    • Projekty dla przedsiębiorstw - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, instrumenty finansowe
    • Projekty rozwoju zasobów ludzkich - Europejski Fundusz Społeczny, instrumenty finansowe
    • Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich PROW 2014-2020
    • Programy europejskie zarządzane przez Komisje Europejską (Erasmus+, COSME, Horyzont 2020)
    • Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego
    • Seminarium – e-learning

     Przygotowanie pracy dyplomowej – seminaria w formie e-learning 

    • Przedmioty kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu oraz przygotowaniem projektów. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy dyplomowej.
    •  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów komputerowych -ponad połowa zajęć prowadzona jest w formie warsztatów.
    •  Kadra prowadząca to specjaliści/praktycy reprezentowani przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz firm konsultingowych i kancelarii adwokackich.
    • Liczba godzin: 170
    • Koszt: 4 200 zł.

     

    • TERMINY
    • Zajęcia na studiach podyplomowych trwają od października 2017 do czerwca 2018 r. Po zakończeniu zajęć, do października 2018 r. słuchacze mają możliwiść przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.
    • Dwudniowe zjazdy organizowane są dwa razy w miesiącu: w piątki (od godz. 17.00) i w soboty (od godz. 8.20). O terminie rozpoczęcia zajęć kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem, przesłanym na adres podany w aplikacjach. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia do 25.09.2017

     ZAPRASZAMY! 

    • Informacje i zgłoszenia:

    Katedra Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniuul. Powstańców Wielkopolskich 16 , pok. 1328, 61-895 Poznań tel. 061 854 33 22 email: europa@ue.poznan.pl W dniach 10-27 lipca br. przerwa urlopowa. 

    • Co powinna zawierać dokumentacja:

    Wniosek o przyjęcie na Studia powinien zawierać następujące dokumenty, wygenerowane przez system aplikacyjny, dostępny na stronie: https://podyplomowe.ue.poznan.pl/uploads/wsb/rekrutacja/index.php?course...

    •  podanie kandydata,
    • kwestionariusz osobowy,
    • oświadczenie o indywidualnym zobowiązaniu do uiszczenia opłaty za studium lub skierowanie z zakładu pracy wraz ze zobowiązaniem pracodawcy do pokrycia kosztów kształcenia,
    • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych
    • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (nie kserokopia),
    • dwa (podpisane na odwrocie) zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego.