O katedrze

Informacje ogólne

Katedra Europeistyki kierowana przez Panią dr hab. Idę Musiałkowską koordynuje specjalność Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie, usytuowane na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej. Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, administracji, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego, a w sytuacji Polski w szczególności kontekstu europejskiego. Studia na tych specjalnościach dają wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej instytucji, państwach do niej należących oraz przedsiębiorstw działających na wspólnym rynku UE. Zapoznają też studentów ze współczesnym środowiskiem międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Studiowanie na tych specjalnościach ułatwia bogaty i aktualny księgozbiór Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Biblioteki Centrum Dokumentacji i Badań Europejskich. Studenci Studiów Europejskich mają możliwość odbywania części studiów za granicą, m.in. na uniwersytetach europejskich, w USA i Kanadzie.

Celem studiów jest przygotowanie:

 • pracowników instytucji UE i organizacji międzynarodowych,

 • specjalistów administracji krajowej i samorządowej w zakresie integracji europejskiej i współpracy z instytucjami UE,

 • przedsiębiorców i pracowników firm skutecznie konkurujących na Jednolitym Rynku Europejskim,

 • konsultantów, specjalistów i szkoleniowców w zakresie integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków pomocowych UE,

 • dyplomatów,

 • dziennikarzy specjalizujących się w tematyce integracji europejskiej.

Szczególny nacisk w programie studiów został położony na umiejętności przygotowania do pracy w firmach, szeroko rozumianym konsultingu oraz administracji. Absolwenci Studiów Europejskich wiedzą, jak działa rynek europejski, znają techniki marketingowe, wiedzą, jak zarządzać finansami przedsiębiorstwa, jak otrzymać i odpowiednio wykorzystać dofinansowanie z programów UE. Poznają rynek ubezpieczeń oraz podstawy bankowości. Znają także specyfikę pracy w instytucjach unijnych (procedury, lobbing) oraz administracji krajowej i samorządowej w Polsce, protokół dyplomatyczny i umieją przygotować korespondencję biznesową w językach obcych. Realizację założonych celów kształcenia gwarantuje doskonała kadra. Są to wykwalifikowani specjaliści z zakresu funduszy strukturalnych UE i funkcjonowania Unii Europejskiej (polityka konkurencji, regionalna, przemysłowa; rozwój przestrzenny; Jednolity Rynek Europejski; Unia Gospodarcza i Walutowa) nierzadko łączący przygotowanie teoretyczne i naukowe z praktyką gospodarczą.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami:

 • Jak działa Europa? Wybrane przedmioty: Teoria i praktyka integracji międzynarodowej, Integracja europejska, Prawo integracji europejskiej, System decyzyjny w UE, Współpraca transgraniczna, Infrastruktura procesów integracyjnych, Budżet UE (dochody, wydatki, fundusze pomocowe i strukturalne), Polityka gospodarcza krajów i Wspólnot Europejskich, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polityka przemysłowa i rolna, Polityka regionalna i fundusze pomocowe UE, Stosunki UE z krajami i rynkami rozwijającymi się.

 • Jak prowadzić firmę w zjednoczonej Europie? Wybrane przedmioty: Makroekonomia, Mikroekonomia, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Statystyka, Rachunkowość (i europejskie standardy rachunkowości), Przedsiębiorstwo na Wspólnym Rynku, Ochrona konkurencji i konsumenta w UE, Systemy podatkowe i ich harmonizacja w UE, Analiza finansowa operacji zagranicznych.

 • Jak zarządzać nowoczesnym państwem? Wybrane przedmioty: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Zarządzanie sferą publiczną w UE, Międzynarodowe stosunki polityczne, Współczesne systemy polityczne, Organizacje międzynarodowe.

Metody nauczania / Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykłady prowadzone przez wybitnych znawców danej dziedziny,

 • Prezentacje multimedialne,

 • Interaktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne,

 • Konwersatoria,

 • Konsultacje z praktykami,

 • Laboratoria komputerowe,

 • Warsztaty,

 • Gry strategiczne,

 • Symulacje,

 • Case studies,

 • Seminaria.

Obszary badań 

Główne obszary badań prowadzonych w Katedrze tworzą cztery powiązane ze sobą pola badawcze, dotyczące:

 • teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego (badania dotyczą w szczególności obszarów pogranicza polsko – niemieckiego),

 • procesów integracyjnych Unii Europejskiej, przede wszystkim w zakresie polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, polityki konkurencji oraz funkcjonowania wspólnego rynku,

 • konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską w kontekście społecznym, gospodarczym i przestrzennym,

 • optymalnych obszarów walutowych.