Specjalność (I stopień)

Specjalność Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie dostarcza praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim, możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych i regulacjach na europejskim rynku pracy oraz wiedzy o prawie dyplomatycznym i technikach prowadzenia negocjacji w dyplomacji gospodarczej. Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie obejmuje prawo europejskie określające zasady i przepisy (regulacje) wspólnego rynku, swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw oraz przepisy i warunki funkcjonowania wspólnej waluty euro. Działania firm poza granicami Unii Europejskiej wymagają również znajomości regulacji polityki zewnętrznej UE. Specjalność dostarcza również wiedzy o innych państwach członkowskich, z którymi polskie firmy (a także instytucje administracji publicznej, edukacji, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia etc.) nawiązują kontakty i współpracę.  W dyplomacji gospodarczej ważna jest znajomość struktur i funkcjonowania instytucji unijnych różnego szczebla, jak również międzynarodowych organizacji przedsiębiorstw, lobbingu przedsiębiorstw i instytucji dyplomacji gospodarczej, innych podmiotów wykonujących obecnie funkcje dyplomatyczne (np. regiony), modeli dyplomacji gospodarczej, krajowych i zagranicznych struktur dyplomacji gospodarczej. W tym sensie dyplomacja gospodarcza jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw funkcjonujących w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym UE i świata. 

Wiedza i umiejętności

Głównym zadaniem tej specjalności jest przygotowanie specjalistów – kadry różnego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach, w tym w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz urzędach działających zarówno w Polsce, jak i na – szeroko rozumianej – arenie międzynarodowej. Jednocześnie specjalność daje swoim absolwentom konkretną przewagę w postaci zrozumienia i znajomości procesów integracyjnych Unii Europejskiej. Absolwenci specjalności Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie wiedzą m.in.:

 • jak funkcjonuje UE i jej instytucje?
 • jak osiągnąć korzyści wynikające z funkcjonowania wszystkich swobód wspólnego rynku?
 • jakie możliwości podejmowania pracy i zakładania przedsiębiorstw we wszystkich państwach członkowskich UE mają jej obywatele,
 • jaki jest zakres i jak funkcjonują unijne programy i fundusze pomocowe.
 • jaka jest rola i udział państw członkowskich w podejmowaniu decyzji w UE?
 • jak przygotowywać projekty dofinansowane z funduszy unijnych?
 • jakie są realia funkcjonowania firm wewnątrz i poza UE?
 • jak prowadzić skuteczny lobbing na poziomie krajowym i europejskim,
 • jak działają misje dyplomatyczne i inne wyspecjalizowane podmioty mające na celu wspieranie krajowego sektora biznesu,
 • jak przygotować teksty ekonomiczne

Ponadto znają techniki marketingowe, wiedzą, jak zarządzać finansami przedsiębiorstwa i jak przygotować korespondencję biznesową w językach obcych. Znają także specyfikę pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej w Polsce oraz protokół dyplomatyczny i zasady dyplomacji gospodarczej.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Specjalność Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie jest specjalnością na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Zakres tematyczny tych studiów jest więc szeroki. Obejmuje (poza podstawową problematyką ekonomiczną) zagadnienia gospodarki międzynarodowej, globalnej, zogniskowane następnie na obszarze Europy – Unii Europejskiej. Koncentruje się na najważniejszych zagadnieniach z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki Unii Europejskiej oraz jej krajów członkowskich. Program obejmuje przedmioty zorganizowane w następujących blokach tematycznych:

 • Ogólny – ekonomiczny – wybrane przedmioty: makroekonomia, rachunkowość, finanse, podstawy prawa, zastosowanie matematyki i ekonomii w zarządzaniu, podstawy zarządzania, statystyka opisowa, podstawy marketingu, języki obce, 
 • Procesy i struktury międzynarodowe (globalne) – wybrane przedmioty: finanse międzynarodowe, międzynarodowe transakcje gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej, marketing międzynarodowy, organizacje międzynarodowe,, międzynarodowe przepływy kapitału,
 • Organizacja Unii Europejskiej – wybrane przedmioty: integracja europejska, prawo europejskie, rynki pracy w UE, polityka społeczna Unii Europejskiej, handel zagraniczny UE, integracja rynków finansowych, stosunki zewnętrzne UE,
 • Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej – wybrane przedmioty: przedsiębiorstwo w UE, technologie informacyjne, dyplomacja gospodarcza, polityka gospodarcza krajów UE, ochrona własności intelektualnej, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, globalna Europa,
 • Fundusze pomocowe UE – wybrane przedmioty: fundusze europejskie, projekty europejskie dla przedsiębiorstw, otoczenie biznesu,.
 • Dyplomacja gospodarcza – dyplomacja gospodarcza, dyplomacja i prawo dyplomatyczne, protokół dyplomatyczny, techniki negocjacji w dyplomacji gospodarczej, publicystyka ekonomiczna

Profil absolwenta

Na rynku pracy w Polsce istnieje ogromne i wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę na temat funkcjonowania wspólnego rynku europejskiego z wiedzą ekonomiczną. Absolwenci specjalności Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie zatrudniani są w firmach doradczych (konsultingowych), przedsiębiorstwach, uczelniach, ośrodkach informacji o UE, ministerstwach, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz urzędach administracji unijnej, państwowej i samorządowej różnego szczebla m.in. na stanowiskach:

 • doradców ds. europejskich i ds. pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej – poszukują źródeł finansowania i przygotowują wnioski o przyznanie funduszy i zarządzają projektami europejskimi,
 • doradców ds. szkoleń w zakresie funduszy europejskich (strukturalnych),
 • ekspertów w komisjach oceniających wnioski o dofinansowanie projektów z budżetu unijnego,
 • pracowników merytorycznych i administracyjnych w polskich urzędach różnego szczebla oraz instytucjach UE (Komisja Europejska, Parlament Europejski), pracowników placówek dyplomatycznych.
Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo międzynarodowe Przedsiębiorstwo w Europie Dyplomacja gospodarcza Języki obce
I stopień

Mikroekonomia

Podstawy marketingu

Prawo cywilne i handlowe

Ochrona własności intelektualnej

Instytucje otoczenia biznesu

[ogólne]

 

Podstawy zarządzania

Finanse przedsiębiorstw

Rachunkowość

Statystyka opisowa

Technologie informacyjne

[narzędziowe]

Finanse międzynarodowe

Międzynarodowe przepływy kapitału

(ogólne)

 

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym

(narzędziowe)

Przedsiębiorstwo na Wspólnym Rynku Europejskim

Prawo gospodarcze europejskie

Rynki pracy w UE

(ogólne)

 

Fundusze europejskie

Projekty europejskie dla przedsiębiorstw

(narzędziowe) 

Dyplomacja gospodarcza

(ogólne)

 

Protokół dyplomatyczny

Publicystyka ekonomiczna

(narzędziowe) 

2 języki obce na poziomie zaawansowanym

Wykład specjalizacyjny w języku obcym do wyboru 

 

Pozostałe przedmioty na specjalności są przedmiotami o charakterze ekonomicznym prowadzonym na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej UEP.