Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) nr 2015/19/D/HS5/01561

Projekt badawczy dotyczy istotnego problemu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przy użyciu zwrotnych środków w formie kredytów i pożyczek. Projekt jest unikatowy ze względu na podjęty wątek efektywności środków zwrotnych dostępnych dzięki inicjatywie JESSICA przeznaczonych dla państw członkowskich w ramach unijnej polityki spójności na lata 2007-2013, który jak dotąd nie był przedmiotem pogłębionych badań naukowych. Mimo potencjalnych możliwości wsparcia finansowego inicjatywa ta wykorzystywana była jedynie w 12 państw członkowskich UE. Badanie zostanie przeprowadzone dla wszystkich polskich regionów, które zaangażowane są w realizację projektów współfinansowanych ze środków dostępnych w ramach inicjatywy JESSICA. W odpowiedzi na zauważone problemy rewitalizacji oraz konieczność spełniania przez projekty rewitalizacyjne wymogów oddziaływania ekonomicznego, społecznego i przestrzennego postawiono hipotezę, że działania podejmowane w ramach instrumentu JESSICA w największym stopniu realizują aspekt ekonomiczny rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Założono też, że proces rewitalizacji wymaga kompleksowego wsparcia oraz zintegrowanego podejścia do rozwoju oraz, że powinien on opierać się na skoordynowanych działaniach podejmowanych przez wielu interesariuszy polityki miejskiej.

Cele projektu:

(1) określenie charakteru rewitalizacji obszarów miejskich w kontekście tzw. podejścia zintegrowanego,

(2) ocena działań i narzędzi wykorzystywanych w ramach inicjatywy JESSICA w porównaniu do modelowego podejścia do rewitalizacji obszarów miejskich obejmującego trzy wymienione wymiary, sprawdzenie skuteczności inicjatywy JESSICA oraz stopnia realizacji unijnej polityki miejskiej,

(3) ocena dotychczasowych rozwiązań w wybranych miastach Europy z punktu widzenia modelowego podejścia do rewitalizacji,

(4) sformułowanie rekomendacji dla praktyki, a w szczególności dla realizacji polityki miejskiej UE.

Share