Publikacje

Export 27 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Piotr Idczak  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Identification of regional peripherality by using multidimensional comparative analysis, , Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization, p.37-57, (2012)
Realizacja gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE, , Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, p.75-97, (2012)
Zróznicowanie regionalne w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, , Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa., p.202-240, (2009)
Polityka ochrony środowiska, , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.233-244, (2012)
Polityka transportowa, , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.221-232, (2012)
Własna ścieżka rozwoju regionów peryferyjnych, , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, p.168-177, (2012)
Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE, , Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Volume 3(25), p.73-89, (2012)
Wielowymiarowe podejście w definiowaniu potencjału rozwojowego regionów i stymulowaniu ich rozwoju, , Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz.I. Studia KPZK, Volume CXL, p.47-56, (2011)
Wpływ uregulowań przejściowe w swobodzie przepływu osób wobec nowych państwach członkowskich UE na europejski rynek pracy, , Studia Europejskie. : nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Volume 119, p.84-103, (2009)
Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model, , Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Volume 219, p.139-159, (2012)
The Priorities of Poland’s Presidency in the Council of the European Union, , Przegląd Zachodni. Polska Niemcy Europa. Special Issue, Volume Special Issue, p.287-307, (2012)
Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, , Przegląd Zachodni, Volume 3/340, p.67-89, (2011)
Rola regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE, , Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, p.147-158, (2009)
I
Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce, Idczak, Piotr , Warszawa, p.249, (2013)
Assessment of the System of Project Selection under the Cohesion Policy "The Case of the Wielkopolska Region", Idczak, Piotr, and Musiałkowska Ida , Evaluační teorie a praxe, Volume 2014, Issue 2, p.69-98, (2014)
Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE, Idczak, Piotr , Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Volume 2(32), (2014)
Gospodarka wodno-ściekowa dziś i w nowej perspektywie, Idczak, Piotr , Przegląd Komunalny 2014/12 (Zeszyty Komunalne 2014/6(111)), Volume 6, p.64-67, (2014)
Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume 2014/367, p.102-111, (2014)
Teoretyczne aspekty integracji, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.12-24, (2015)
Pogłębianie integracji europejskiej. Poszerzanie Wspólnot, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.25-56, (2015)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, (2012)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.216-239, (2015)
Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Ekonomia i Środowisko, Volume 53, Issue 2, p.92-102, (2015)
Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Volume 42, Issue 2, p.161-171, (2015)
Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 2 - Studia i Prace WNEIZ US, Volume 46, Issue 2, p.243-254, (2016)

Pages

Modify or remove your filters and try again.