Implikacje kryzysu dla zarządzania finansami UE (ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności)

TitleImplikacje kryzysu dla zarządzania finansami UE (ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsMusiałkowska, I.
Book TitleZarządzanie procesem integracji europejskiej i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu międzynarodowego
EditionJózef M. Fischer, Mikołaj Tomaszyk
Pagination175-192
PublisherInstytut Studiów Politycznych PAN
CityWarszawa
ISBN Number978-83-64091-04-9
Keywords2014-2020, kryzys, polityka spójności, UE, zarządzanie finansami
Abstract

W opracowaniu zaprezentowano główne założenia i modyfikacje zarządzania strategicznego polityką spójności stanowiące swoistą odpowiedź na zmiany pokryzysowe, które dokonują się w Unii Europejskiej. W jednej z faz zarządzania kryzysowego zakłada się tworzenie systemu zachęt i restrykcji finansowych oraz właściwe wykorzystanie zasobów, a także warunkuje się odzyskiwanie sprawności układu zapewnieniem przywództwa i koordynacji. Cechą charakterystyczną zarządzania kryzysowym jest dominacja układu terytorialnego nad sektorowym, co można zauważyć też w programowaniu polityki spójności. Analiza przeprowadzona w opracowaniu bazuje na analizie dokumentów strategicznych oraz propozycji aktów prawnych dotyczących wieloletnich ram finansowych oraz polityki spójności na lata 2014-2020. W odniesieniu do negocjacji wieloletnich ram finansowych sformułowano szereg zaleceń, przejawiających się w konieczności uzyskania tzw. europejskiej wartości dodanej wydatków, zwłaszcza dotyczących tych działań, które są współfinansowane z budżetu UE. Przekłada się to na programowanie największej polityki rozwojowej, za jaką często uważa się politykę spójności. W ramach polityki spójności na lata 2014-2020 skoncentrowano się na wprowadzeniu działań zintegrowanych i ukierunkowanych terytorialnie, w dużo większym stopniu niż do tej pory (gdzie dominowało podejście branżowe/ sektorowe). Postanowiono też lepiej skoordynować działania, aby osiągać lepsze średnio i długookresowe efekty. W konsekwencji polityka ta charakteryzuje się budową kompleksowej strategii inwestycyjnej dostosowanej do celów strategii „Europa 2020” oraz koordynacją i integracją wydatkowania funduszy na politykę spójności i rolną i rybacką a także spójnością z krajowymi programami reform i działaniami. Zaproponowano też odmienny system pomiaru celów a także standaryzację pewnych rozwiązań, które mają ulatwić realizację bardziej kompleksowych projektów czy inwestycji, a także uproszczenia w ubieganiu się o środki oraz potencjalne zmniejszenie liczby isntytucji zaangażowanych w procesy zarządzania i kontroli wydatkowanych środków.

URLhttp://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/ue_zarzadzanie_modernizacja_contents.pdf
Refereed DesignationRefereed