Nowy artykuł w Studiach KPZK PAN

Pod koniec ubiegłego roku w Studiach KPZK PAN (2018, t. 184) ukazał się artykuł pt. "Ocena dopasowania projektów realizowanych w ramach inicjatywy Jessica do potrzeb występujących na obszarach miejskich" autorstwa dr. Piotra Idczaka i dr hab. Idy Musiałkowskiej, prof. UEP. Artykuł przedstawia fragment wyników prowadzonych w ramach projektu badań.

W opracowaniu przeanalizowano efektywność działań podjętych w pięciu polskich województwach w odniesieniu do trzech wymienionych wymiarów rewitalizacji i zauważono, że przyjęty zakres interwencji oraz wybór projektów zaowocował spełnieniem założeń rewitalizacji w stopniu zadowalającym.

W największym stopniu spełnione zostały założenia związane z wymiarem gospodarczym, co wynika przede wszystkim z charakteru formy udzielanego wsparcia. Głównym zaleceniem płynącym z dokonanych analiz jest konieczność dużo lepszego dopasowania projektów do potrzeb lokalnej społeczności, tj. zarówno bardziej precyzyjne określanie obszarów realizacji projektów oraz położenie jeszcze większego nacisku na wymiar społeczny. Powinno to przyjąć formę wymagania większej kompleksowości zakresu projektów.

Całość artykułu znajduje się pod linkiem: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/125745/edition/109724/content