Konferencja "Alert dla polityki spójności"

W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. dr hab. Ida Musiałkowska, prof. nadzw. UEP, wzięła udział w konferencji "Alert dla polityki spójności" zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w Rudzie Sułowskiej. Podczas konferencji zaprezentowała referat przygotowany wspólne z dr. Piotrem Idczakiem zatytułowany "Is the JESSICA intiative truly repayable instrument? The Polish case study" będący efektem grantu NCN. W badaniu skupiono się na odpowiedziach na pytania: czy projekty współfinansowane z JESSICA generują przychody i czy fakt ten zależy od formy prawnej beneficjentów oraz wartości projektu. Wyniki badań wskazują na zróżnicowanie regionalne w tym zakresie: największy odsetek projektów generujących przychody charakteryzuje województwo zachodniopomorskie, a najmniejszy - pomorskie. Im większa jest wartość projektu tym większe jest prawdopodobieństwo uzyskania przychodów, większe jest także prawdopodobieństwo wystąpienia przychodów w projektach realizowanych przez podmioty prywatne,