Publikacje

Export 164 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
2014
Łukasz Wróblewski (2014).  Formalizacja i przenikalność granicy państwowej a poziom rozwoju obszarów przygranicznych na przykładzie województwa dolnośląskiego i podlaskiego. Studia Ekonomiczne i Regionalne. 7, No. 1, 5-23.
Idczak, P. (2014).  Gospodarka wodno-ściekowa dziś i w nowej perspektywie. Przegląd Komunalny 2014/12 (Zeszyty Komunalne 2014/6(111)). 6, 64-67.
Magdalena Śliwińska, & Śliwiński R. (2014).  Growth in the Polish Fast Growing Enterprises on Foreign Markets and Its Limitations. International Business from the Central European Perspective. 65-82.
Idczak, P. (2014).  Inkluzywny rozwój regionów peryferyjnych a problem zapewnienia spójności terytorialnej. Rozwój na peryferiach. 21-35.
Potluka, O., Idczak P., Musiałkowska I., Kalman J., Spacek M., Kostal C., et al. (2014).  Local Participation in Visegrad Countries: How Are Politicians Rooted in the Civil Society?. 109.
Musiałkowska, I. (2014).  Nowa perspektywa dla środowiska . Przegląd Komunalny. 10-12.
Idczak, P., & Mrozik K. (2014).  Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego. Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2014/367, 102-111.
Łukasz Wróblewski (2014).  Położenie przygraniczne a poziom rozwoju regionów przygranicznych województwa lubuskiego. Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część I. Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej.
Łukasz Wróblewski (2014).  Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. 1, 97-110.
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2014).  Volume 14, Number 3, 2014 Poznan University of Economics Review .
Małuszyńska, E., Mazur G., & Musiałkowska I. (2014).  Volume 14, Number 4, 2014 Poznan University of Economics Review.
Mrozik, K., Przybyła C., Szczepański P., Napierała M., & Idczak P. (2014).  Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 339, 130 - 140.