Publikacje

Export 34 results:
[ Autor(Asc)] Tytuł Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name to I  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  The Priorities of Poland’s Presidency in the Council of the European Union. Przegląd Zachodni. Polska Niemcy Europa. Special Issue. Special Issue, 287-307.
Idczak, P. (2015).  Pogłębianie integracji europejskiej. Poszerzanie Wspólnot. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 25-56.
Idczak, P., Musiałkowska I., & Mrozik K. (2019).  Ecosystem services in the appraisal of the economic performance of urban regeneration projects exemplified by the JESSICA initiative. Economics and Environment. 3(70), 214-229.
Idczak, P. (2012).  Własna ścieżka rozwoju regionów peryferyjnych. (Molendowski, E., Ed.).Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. 168-177.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2014).  Assessment of the System of Project Selection under the Cohesion Policy "The Case of the Wielkopolska Region". Evaluační teorie a praxe. 2014(2), 69-98.
Idczak, P., & Mrozik K. (2015).  Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 161-171.
Idczak, P., Mrozik K., & Musiałkowska I. (2021).  Spatial Distribution of JESSICA Funding Across Polish Municipalities. Perspective of Territorial Dimension of EU Cohesion Policy. Studia Regionalne i Lokalne. 7-20.
Idczak, P. (2012).  Identification of regional peripherality by using multidimensional comparative analysis. (Jaeschke, W. Starzyńsk, Ed.).Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization. 37-57.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2012).  Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model. Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 219, 139-159.
Idczak, P. (2015).  Teoretyczne aspekty integracji. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 12-24.
Idczak, P., Musiałkowska I., & Mrozik K. (2019).  Zdolność projektów JESSICA do oddziaływania na procesy rynkowe w miastach. Biuletyn KPZK. 273/274, 202-222.
Idczak, P. (2012).  Polityka transportowa. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 221-232.
Idczak, P. (2013).  Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce. 249.
Idczak, P., & Mrozik K. (2015).  Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych. Ekonomia i Środowisko. 53(2), 92-102.
Idczak, P., & Musiałkowska I. (2021).  Urban Regeneration as a Specific Type of Public Policy Response to Urban Decline. The Case of Poland. Open Political Science. 4(1), 204-218.
Idczak, P. (2009).  Wpływ uregulowań przejściowe w swobodzie przepływu osób wobec nowych państwach członkowskich UE na europejski rynek pracy. Studia Europejskie. : nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 119, 84-103.
Idczak, P., & Mrozik K. (2014).  Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego. Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2014/367, 102-111.
Idczak, P., & Mrozik K. (2018).  Periurbanisation – evidence from Polish metropolitan areas. Economic and Environmental Studies. 18(1), 173-192.
Idczak, P. (2012).  Polityka ochrony środowiska. (Małuszyńska, E., & Gruchman B., Ed.).Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. 233-244.
Idczak, P., Musiałkowska I., & Sapała M. (2009).  Rola regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE. (Czachór, M. J. Tomaszy, Ed.).Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski. 147-158.
Idczak, P. (2015).  Wspólna polityka rolna. (Małuszyńska, E., & Mazur G., Ed.).Unia Europejska 2014+. 216-239.
Idczak, P. (2020).  Peryferyjność regionalna jako kategoria determinująca cele polityki regionalnej opartej na koncepcji rozwoju inteligentnego. Rozwój na peryferiach? Rozwój czy maldevelopment?. III, 51-66.
Idczak, P. (2011).  Wielowymiarowe podejście w definiowaniu potencjału rozwojowego regionów i stymulowaniu ich rozwoju. Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz.I. Studia KPZK. CXL, 47-56.
Idczak, P. (2014).  Gospodarka wodno-ściekowa dziś i w nowej perspektywie. Przegląd Komunalny 2014/12 (Zeszyty Komunalne 2014/6(111)). 6, 64-67.
Idczak, P., & Mrozik K. (2017).  Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy. Studia i Prace WNEiZ US. 47(2), 55-66.

Strony