Konferencja "Gospodarka przestrzenna – miasto Poznań"

Dr Piotr Idczak uczestniczył w konferencji pt. "Gospodarka przestrzenna – miasto Poznań. Wymiana myśli: nauka - praktyka", która odbyła się 17 października 2016 roku w Urzędzie Miasta Poznania. W ramach konferencji odbyła się szeroka dyskusja podzielona na trzy sesje panelowe:

 • Sesja I. Uczelnie Poznania w przestrzeni miasta - obejmująca następujące zagadnienia:
 1. Czy udział studentów uczelni poznańskich w rynku miasta jest znaczący i jakie działania władze mogą podejmować, żeby zachęcić do studiowania w Poznaniu (efekty tych działań).
 2. Czy przekształcenia w strukturze kierunków studiów w poznańskich uczelniach reagują na potrzeby rynku pracy?
 3. Centralne a peryferyjne lokalizacje kampusów uczelni – wpływ na kreowanie i zagospodarowanie przestrzeni miasta.
 4. Jakie czynniki utrudniają dialog władz miasta z podmiotami funkcjonującymi w mieście?
 • Sesja II. Preferencje i zachowania uczestników rynku mieszkaniowego w Poznaniu i Metropolii Poznań - obejmująca następujące zagadnienia:
 1. Czy rewitalizacja śródmieścia może zmienić/osłabić zachowania suburbanizacyjne mieszkańców Poznania?
 2. Możliwości i ograniczenia rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego w Poznaniu.
 3. Jak zaplanować spójny rozwój mieszkalnictwa nie tylko w Poznaniu, ale w całej Metropolii Poznań (tak, aby z konkurencji "Poznań-gminy podpoznańskie" uczynić świadomą koalicję)?
 • Sesja III. Architektura i przestrzeń publiczna w budowaniu przewagi konkurencyjnej Poznania - obejmująca następujące zagadnienia:
 1. Czy walory estetyczne budynków i jakość przestrzeni publicznej mogą tworzyć jedną z przewag atrakcyjności miasta? (na co należy zwrócić szczególną uwagę?)
 2. Czy jakość architektury odgrywa istotną rolę w rewitalizacji miasta? Czy brane są pod uwagę korzyści z realizacji obiektów w przestrzeni miasta  o wysokich walorach estetycznych?
 3. Jak prowadzić politykę zmierzającą do podniesienia atrakcyjności architektonicznej przestrzeni miasta?

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania.