Publikacje

Export 147 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
2002
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej , Musiałkowska, Ida , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Unia Europejska - Polska : polityka, regulacje i sposoby działania , p.29-54, (2002)
2003
Rola polityki regionalnej w zmniejszaniu zróżnicowania regionalnego w UE, , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Unia Europejska - współzależności i efekty jej polityki , p.149-161, (2003)
2005
Europejski Fundusz Społeczny jako narzędzie finansowania rozwoju zasobów ludzkich w Wielkopolsce, Musiałkowska, Ida , uropa w Wielkopolsce, Wielkopolska w Europie. Bilans pierwszego roku członkostwa w Unii Europejskiej, Poznań, p.97-115, (2005)
Regionalne cykle koniunkturalne w Europie, Musiałkowska, Ida , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Studia europejskie , p.196-216, (2005)
Synchronizacja regionalnych cykli koniunkturalnych w UE, Musiałkowska, Ida , Regiony w procesie integracji europejskiej, Poznań, Leszno, p.33-49, (2005)
2007
Business Cycles in the Latin American Countries, Musiałkowska, Ida , Megatrend Review. The international review of applied economics, Volume 4 (1), p.115-141, (2007)
Definicja siły rynkowej przedsiębiorstwa jako kluczowy dylemat współczesnej polityki konkurencji Unii Europejskiej, Magdalena Śliwińska , Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Poznań, p.126-153 , (2007)
Implikacje polityki konkurencji Unii Europejskiej dla nowych państw członkowskich - przykład Polski, Magdalena Śliwińska , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu , Issue Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty, p.58-70, (2007)
Polityka konkurencji Unii Europejskiej z punktu widzenia wzrostu siły ekonomicznej wielkich korporacji międzynarodowych, Magdalena Śliwińska , Konkurencja w gospodarce współczesnej, Warszawa, p.126-153, (2007)
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a wrażliwość cykliczna regionów Unii Europejskiej , Musiałkowska, Ida , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty, p.31-57, (2007)
Siła rynkowa przedsiębiorstwa a pozycja dominująca w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Magdalena Śliwińska , Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, Poznań, p.397-408 , (2007)
Siła strukturalna przedsiębiorstw jako możliwy kierunek rozszerzania pojęcia pozycji dominującej w prawie konkurencji, Magdalena Śliwińska , Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Volume 49, p.163-173, (2007)
Współpraca sieciowa i niedopasowania instytucjonalne w zarządzaniu funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w Polsce, Musiałkowska, Ida, and Sapała Magdalena , Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Warszawa, p.39-57, (2007)
2008
Służby lingwistyczne instytucji Unii Europejskiej, Czyżewska, Dorota , Stosunki międzynarodowe - International Relations, Volume 3-4, p.139-150, (2008)
Wielojęzyczność w UE, Czyżewska, Dorota , Monitor Unii Europejskiej, Volume 1, Issue 43, p.93-99, (2008)
2009
Evolution of Priorities in Higher Education and R&D in the European Union. Case of Poland , Musiałkowska, Ida , Forum on Public Policy Online, Volume Summer 2008, p.1-20, (2009)
Identyfying training needs of employees as a part of human recources management - cultural institutions case study, Musiałkowska, Ida, and Przybylska Joanna , Scientific Journal of University of Szczecin: Service Management , Volume 4, p.125-131, (2009)
Instrumenty finansowania sfery badawczo-rozwojowej w ramach polityki spójności UE , Musiałkowska, Ida , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Issue Studia Europejskie. : nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27, p.64-83, (2009)
Instrumenty wspierania powiązań między nauką a biznesem na przykładzie francuskiej konwencji CIFRE, Czyżewska, Dorota , Studia Regionalne i Lokalne, Volume 3, Issue 37, p.120-133, (2009)
Koordynacja wydatkowania unijnych instrumentów finansowania polityki badawczo-rozwojowej w Polsce, Musiałkowska, Ida , Kapitał intelektualny i jego ochrona, Warszawa, p.49-74, (2009)
Polityka badawczo-rozwojowa w nowych państwach Unii Europejskiej, Musiałkowska, Ida , Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa, Poznań, p.167-201, (2009)
Regiony uczące się na przykładzie Francji, Czyżewska, Dorota, and Ewa Łaźniewska , Integracja europejska - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Volume Ekonomia 4, p.124-135, (2009)
Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce po 2004 r. , Musiałkowska, Ida , Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Łódź, p.223-257, (2009)
2010
Innowacyjność regionów francuskich w gospodarce opartej na wiedzy , Czyżewska, Dorota , Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Volume Tom I Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy , Lublin, p.145-157, (2010)
Institutional support of innovation at the regional level , Czyżewska, Dorota , Dimensions of Competitiveness, Poznań, p.71-90, (2010)

Pages